Startnotitie Museum Staphorst

Museum Staphorst.jpg12-12-2018 13:50

Nadat wij in november 2017, nu al meer dan een jaar geleden door middel van een motie het college hebben opgeroepen om aan de slag te gaan met de omgeving van de museumsteeg, ligt dan nu eindelijk de startnotities voor ons. We gaan er van uit dat dit een start is een nieuwe fase, waarbij gemeente en het bestuur van Museum Staphorst samen de schouders er onderzetten om dit initiatief verder voortvarend op te pakken.

Allereerst willen we een aantal zaken benoemen die voor ons wat vraagtekens veroorzaken bij het lezen van deze startnotitie: Onder afbakening worden 3 concrete vragen gesteld. Vraag 1 heeft betrekking op het ontwikkelen van de museumsteeg, vraag 2  gaat over de aankoop van pand Kruidhof, vraag 3 heeft betrekking op de uitvoering van het project en het verlenen van een subsidie daarvoor. Een vraag aan de wethouder: wat wordt precies bedoeld met de uitvoering van het project? In de startnotitie wordt immers gesteld dat het vertrekpunt is dat Museum Staphorst de kosten voor nieuwbouw en onderhoud voor eigen rekening neemt. 

Over de  noodzaak van aanpakken van de Museumsteeg willen we niet te veel zeggen, omdat dit voor de ChristenUnie wel duidelijk is. Wat we hierbij nog wel willen benoemen is dat het belangrijk dat het authentieke karakter van deze steeg blijft bestaan.

De motie die door onze partij vorig jaar is ingediend, riep het college op om bij het ontwikkelen van de museumsteeg het naast gelegen pand Kruidhof te betrekken. In de nu voorliggende notitie worden verschillende redenen genoemd waarom de aankoop van dit pand belangrijk is.

We noemen er een aantal: te weinig ruimte in het museum, te weinig parkeerruimte, onveilige verkeerssituaties door stilstaande bussen op de Gemeenteweg, onveilige situatie in het museum door te steile trappen naar de expositieruimte op de bovenverdieping. Redenen genoeg om hier snel verder mee aan de slag te gaan.

Het is de bedoeling dat ook andere organisatie gebruik gaan maken van de extra ruimte. Dat juichen wij van harte toe. In de notitie worden een aantal organisaties genoemd waarbij de samenwerking zal worden gezocht. We weten dat er op dit moment ook al samengewerkt wordt met veel andere verenigingen en stichtingen die van tijd tot tijd een plek vinden binnen de muren van het huidige museum.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk wordt gemaakt. Het Museum moet voor toeristen een aangename plek zijn om kennis te maken met de onze cultuur. De Staphorster samenleving heeft door de eeuwen heen veel schatten op het gebied van kunst en cultuur voortgebracht. Voor ons, Staphorsters, was dit vaak zo vanzelfsprekend. Ik zeg wás, omdat het voor de nu opgroeiende generatie geen vanzelfsprekendheid meer is. Er is veel aan het verdwijnen. Ook veel kennis en vaardigheden bijvoorbeeld wat betreft het maken en dragen van de klederdracht met de bijbehorende sieraden.  Voor Staphorsters dus in meer of mindere mate vanzelfsprekend. Voor buitenstaanders, toeristen van over de hele wereld gaat er een wereld open… Het is voor het Museum van levensbelang dat er voldoende, goed toegankelijke, ruimte komt waarin de bezoekers  belangrijke elementen uit onze kunst- en cultuurhistorie kunnen bekijken. Daarmee kan het Museum nog meer professioneel worden. Stijgende bezoekersaantallen dragen bij aan het bestaansrecht van het Museum. De bezoekersaantallen zijn een belangrijke kurk onder het Museum en het Museum is een belangrijke pijler onder het Staphorster toerisme als geheel.

Ook voor onze inwoners moet het een plek zijn waar ze meer te weten kunnen komen over eigen cultuur en erfgoed. We onderstrepen het belang hiervan. Wij zijn van mening dat hiervoor de afgelopen decennia te weinig aandacht voor is geweest. Dit is wel het moment om de kennis die er nu nog is vast te leggen en de ruimte te geven ook voor de komende generaties. We zouden daarom graag zien dat bij de planontwikkeling ook de nodige aandacht is voor educatie. Dat gebeurt nu ook al in het huidige museum, maar we willen dit ook graag nog eens extra onderstrepen en willen graag zien dat dit een plek krijgt in de verdere uitwerking van de plannen.

Het Museum heeft nu ook al een belangrijke functie binnen onze gemeenschap. Dat blijkt uit het grote aantal vrijwilligers die actief zijn. Dat is een prachtig iets. Dat kan ook verder uitgebreid worden. We hoorden over plannen om ook Adullam te betrekken bij klussen en bij de catering van het museum. Ook dat is een onderdeel die wat de ChristenUnie betreft een plek moet krijgen bij de verdere plan uitwerking.

We zien uit naar de verder uitwerking van de plannen door Museum Staphorst met een bijbehorend exploitatieplan en begroting. We hebben middels een  ‘op de fietse-gesprek’  die we met een museumbestuur hebben gevoerd al een aardig beeld gekregen van de plannen van het bestuur. En daar zijn we enthousiast over.  En eerlijk gezegd is dat iets wat we een beetje missen in deze startnotitie. Enthousiasme…

Het Staphorst van nu, die inderdaad volledig in de 21ste eeuw staat, is een ambitieuze gemeenschap. Een gemeenschap die tot de verbeelding spreekt en waarop we fier mogen zijn. Dit alles vindt in allerlei opzichten zijn wortels in onze generaties-lange geschiedenis met al zijn gebruiken en gewoontes. Dit alles is het zeker waard om een betere, prominentere plaats te krijgen in onze gemeente. 

Meilof Troost

« Terug

Reacties op 'Startnotitie Museum Staphorst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.