Bijdrage zomernota (2)

Herfstblad.jpg11-09-2019 16:34

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Staphorst gesproken over de ‘Zomernota 2019’. Een document met inzicht in de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente Staphorst.

Tijdens deze vergadering heeft onze fractievoorzitter Jan Carlo Bos deze bijdrage gehouden:

Highlights:

 • 🔹 We gaan voor behoud van zelfstandig Staphorst
 • 🔹 We doen een klemmende oproep om meer geld uit Den Haag
 • 🔹 We willen een begroting met sluitend meerjarenperspectief in 2023
 • 🔹 We moeten minder geld uitgeven.
 • 🔹 We kijken kritisch naar OZB- en Toeristenverhoging
 • 🔹 We willen meer inzicht in onze reserves
 • 🔹 We vinden verkeersveiligheid nog steeds belangrijk
 • 🔹 We kiezen nu eerst voor een tijdelijke oplossing voor uitbreiding van gemeentepersoneel
 • 🔹 Zoeken naar financiering voor Museumsteeg
 • 🔹 Geen nader onderzoek naar afstoten zwembad/sportaccommodaties
 • 🔹 Geen nader onderzoek naar 20% verlaging van subsidies voor organisaties
 • 🔹 We gaan samen de schouders eronder zetten

 

Lees hieronder de hele bijdrage:

Voorzitter,

Enige tijd geleden stond in de krant dat een hete herfststorm in de gemeente Staphorst in aantocht was. Belangrijke en grote besluiten staan voor de deur. En vanavond spreken we met elkaar over een aantal van deze onderwerpen. Allereerst nu de zomernota.

Staphorst
Tijdens de opiniërende vergadering kwam het bestaansrecht van onze gemeente even ter sprake. Op zichzelf geen onredelijke vraag wanneer je het financiële beeld van onze gemeente met omvangrijke bezuinigingen en opdrogende reserves voor ogen houdt. Als het gaat om deze tekorten vormt onze gemeente hierin geen uitzondering, Praktisch alle gemeenten worden geconfronteerd met deze situatie. De vraag is nu: hoe je ga je er mee om?

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de zelfstandig Staphorster samenleving. We zien en geloven dat onze samenleving in staat is om dit met elkaar op te lossen. Dat zit in onze aard: met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en onze schouders er onderzetten. Juist kleinere gemeenten kunnen vaak beter en doeltreffender deze zaken kunnen aanpakken. We vinden het wel jammer dat de Rijksoverheid dit niet beloont: integendeel het huidige stelsel van Algemene Uitkeringen waarin de schommelingen als gevolg van de ‘trap op-trap af’ worden juist de kleinere gemeenten harder getroffen. Gevolg hiervan is dat we nu genoodzaakt zijn terug moeten naar soberheid en doelmatigheid, waarbij een mogelijkheid van participatie in lokale ontwikkelingen zoals Stichting Historieherstel en aanpak van ons centrum ernstig onder druk komen te staan. We doen dan ook een klemmende en indringende oproep aan het college om, evenals de gemeente Culemborg en Heemstede, om een tegengeluid te laten horen aan overheden en het huidige stelstel van Algemene Uitkering aan te laten passen. Graag een reactie van uw college.

Vertrekpunt
De manier waarop je naar iets kijkt, bepaalt ook je handelen. We kijken naar een zelfstandig Staphorst en onderschrijven daarom ook de insteek om te komen tot een begroting met een sluitende meerjarenperspectief in 2023. Daarmee voorkomen we onder preventief toezicht van de provincie komen te vallen. Om dat te bereiken vraagt u ons om kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting voor 2020 en het meerjarenperspectief tot 2023. En we willen handelen langs drie lijnen:

 1. Onze ambities (het uitgeven)
 2. Onze inkomsten (het ontvangen)
 3. Onze reserves.

En wat ons betreft moeten deze zaken op een bepaalde manier met elkaar in balans zijn.

Ambities
Voor een groot deel kunnen wij ons vinden in de richtingen die zomernota ons biedt. We zien dat veel ambities niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ook ambities die door ons zijn ingebracht. Wij vinden dat ontzettend spijtig en jammer. We moeten keuzes maken, toch willen we een aantal zaken eruit lichten: 

 • Als ChristenUnie vinden we verkeersveiligheid belangrijk. We zien dat verkeerssituatie van de  Viaductweg en het ontbrekende deel van de fietspad langs Gorterlaan in de lijst staan die wel en geen doorgang vinden. Wat ons betreft proberen we financiële ruimte te zoeken om deze zaken door te laten. Graag worden wij op korte termijn in aanloop naar de begroting geïnformeerd over een stand van zaken ontwikkelingen rondom de Viaductweg en fietspad langs de Gorterlaan.
 • Een tweede aspect heeft te maken met aankoop van Pand Kruidhof. Tijdens de vorige opiniërende vergadering hebben we gesproken over gewekt vertrouwen en verwachtingen. We zien graag dat financiering gevonden worden om de plannen verder te ontwikkelen.  Het bestuur is bezig met deze plannen, ook in samenwerking met andere instanties en partijen.  Graag worden we geïnformeerd over de voortgang of, wanneer die er zijn, de concrete plannen.
 • Het derde punt betreffen de investeringen in onze buitendienst. Wanneer we lijst bezien, zien we dat in het jaar 2020 ruim 200.000 euro aan investeringen worden gedaan in onze buitendienst. We vragen ons daarbij af of al deze zaken ook in het komend 2020 noodzakelijk zijn? We zien daarin graag een aanpassing, waarbij gekeken wordt naar een meerjarenperspectief. Graag ontvangen wij een reactie van de wethouder hieromtrent.  

Een tweede punt is de lastenverzwaring, onze inkomsten

Een moeilijk punt voor onze fractie. Hoeveel extra lasten gaan we van onze inwoners vragen? En wat van onze toeristen? We moeten met elkaar moeten we de schouders eronder zetten, maar er moet ook een balans zijn tussen minder uitgeven en meer inkomsten. Een verhoging is onontkoombaar. Staphorst heeft jarenlang geen OZB verhoging gekend. In onze omgeving liggen bedragen deze hoger. Voor onze fractie is een OZB verhoging in de komende begroting bespreekbaar. Maar in het meerjarenperspectief zullen we deze de voorgestelde verhoging kritisch volgen. Juist ook wanneer in de toekomst mogelijk financiële ruimte komt.

Dat zelfde geldt ook voor de toeristenbelasting. Een verhoging lijkt daarin ook onafwendbaar. Tegelijkertijd zien we ook dat de gemeente wel investeert zaken die te maken hebben met Toerisme en Recreatie. In een ontvangen brief doet de recreatieve sector een oproep om op korte termijn met elkaar hierover gezamenlijk in gesprek te gaan. Wij stellen uw college voor om deze handreiking op te pakken om met elkaar in gesprek te gaan over zowel de investeringen als ook de verhoging van de toeristenbelasting. Graag ontvangen wij een reactie van de wethouder.

Aanspreken van reserves

Een derde lijn betreft het aanspreken van onze reserves. We zijn er ons van bewust dat het goed is om reserves te blijven behouden, maar een kritisch blik is wel gewenst. In de opiniërende vergadering hebben we ook aandacht gevraagd voor de bestemde reserves van 45 miljoen euro. We zien nu in de huidig oplegnotitie dat inmiddels twee bestemde reserves zijn beoordeeld, vrijgevallen en ingezet. En wellicht zijn er meer mogelijkheden. We willen het college daarom oproepen om tijdig, ruim voor de begrotingsvergadering, een actuele nota van reserves en voorziening beschikbaar te stellen met daarin een toelichting en onderbouwing van nut en noodzaak van het instandhouding van deze reserves.

Voordat we tot een afronding komen willen we nog twee zaken benoemen.

Allereerst staan in zomernota een aantal onderwerpen waarvan wordt voorgesteld deze nader te laten onderzoeken. De geraamde financiële uitkomsten maken momenteel geen onderdeel uit van de financiële impact van de voorgestelde zomernota. Wat ons betreft worden deze zaken op een later moment onderzocht op een mogelijke inzetbaarheid, maar daarbij willen we twee zaken uitsluiten; namelijk de privatisering van sportaccommodaties/zwembad en verlaging van 20% van onze subsidies. Zoals we ook in de opiniërende vergadering hebben genoemd: je moet in tijden van bezuinigen, niet ook het ‘welzijn’ van onze dorpsgenoten beknotten.

Tevens vraagt u aandacht voor de knelpunten in de formatie. Als fractie hebben we hier uitvoerig over gesproken. U wilt hiermee aan de slag omdat het uitvoeren van de wettelijke taken onder druk staan en ook de basis dienstverlening komt in gevaar. De urgentie wordt benoemd. Voor het jaar 2019 wordt nu een incidentele oplossing gevonden en voor een noodzakelijk structurele bekostiging gaan straks met de begroting een besluit over nemen. 

Afronding
Ik kom tot een afronding. Ik begon met het komende jaargetijde. De herfst, waarin de appels van de bomen vallen. Dit jaar worden we hier geconfronteerd met een zure appel. Daar moeten we door heen. Dat is niet leuk, voor niemand. Maar wanneer we met elkaar de schouders eronder zetten, gaat dat ons als gemeente Staphorst lukken!

« Terug

Reacties op 'Bijdrage zomernota (2)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.