Maidenspeech Alberto Schra 18-09-2018

Maidenspeetch Alberto 2dinsdag 18 september 2018

Raadsvergadering 18-09-2018
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst

Het is mij een voorrecht hier te mogen staan als raadslid van de Gemeente Staphorst en ik zal mijn uiterste best doen als volksvertegenwoordiger.

“Hoewel er van ons is gezegd dat we uitvoerig spreken, mag u er wel zeker van zijn dat we zullen proberen om het kort te houden en om u voor te leggen wat wij als onze plicht beschouwen om te zeggen.”

Met deze woorden begon op 26 september 1960 Fidel Castro van Cuba zijn speech tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. 4 uur en 29 minuten lang had hij het woord.

Tijdens de debattraining die wij als raad afgelopen zaterdag volgden, werd ons navolging van dit voorbeeld afgeraden. Behalve de baard hoop ik u verdere gelijkenis met de betogen van Fidel Castro te besparen: Ik zal proberen het kort te houden….

Voor ons ligt nu een voorstel voor een bestuursopdracht om een uitvoeringsorganisatie voor het Primair Onderwijs tot stand te brengen.

Dagelijks gaan er ruim 1.300 jonge dorpsgenoten naar de 10 basisscholen die Staphorst rijk is. Daarnaast bezoeken tientallen kinderen peuterscholen in onze gemeente om voor- en vroegschoolse educatie te krijgen. Dag in dag uit worden ze ontvangen door onderwijsprofessionals die hun zo goed mogelijk voorbereiden op vervolgonderwijs. En deze meesters en juffen doen niets liever dan het onderwijzen van kinderen.

Juist daarom ligt er voor de gemeente een taak om hun zo goed mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen op de snijvlakken van terreinen waar onderwijs en overheid elkaar ontmoeten. In de stukken bij dit agendapunt komt verschillende keren naar voren dat door wisselingen in het personeelsbestand aan de kant van de gemeente opgebouwde kennis en overzicht verloren gaat. Dat is natuurlijk zeer frustrerend voor de betrokken onderwijsprofessionals.

Het lijkt onze fractie daarom een goed idee om de bestaande samenwerkingsvormen te herzien, te updaten en desgewenst opnieuw vorm te geven. Borging en bewaking van opgebouwde kennis is hierbij een voorwaarde, zodat bij wisselingen van betrokken ambtenaren de onderwijstrein zonder vertraging kan doorrijden.

Dat voor de uitvoering van deze bestuursopdracht een lokale onderwijsprofessional wordt ingeschakeld lijkt ons een goed uitgangspunt. Vanzelfsprekend dient er rekening gehouden te worden met de behoeften van scholen die wellicht op sommige van die thema’s vanuit een overkoepelende federatie of scholenvereniging bediend worden en van daaruit bepaalde zaken oppakken.

In de bestuursopdracht worden zeer uitgebreid taken en activiteiten opgesomd die mogelijk door de Uitvoeringsorganisatie opgepakt kunnen gaan worden. Ik noem er enkele: muziek, cultuur, huisvesting, subsidies, gezondheid, sport en bewegen, verkeer, duurzaamheid. Daarnaast wordt er verwezen naar het werkdocument “Lokale onderwijsagenda 2017-2020”, waar ook veel thema’s behandeld worden. Naast het Onderwijs Achterstanden Beleid vragen wij ook aandacht voor de aanpak van hoogbegaafdheid. Met 1300 leerlingen betekend dat er daarvan toch 26 (= een hele klas) rondlopen die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij hebben ook recht op passend onderwijs. Onze fractie wil graag dat gemeente, scholen en andere instellingen samenwerken om de expertise rond hoogbegaafdheid te vergroten. Zodat de kennis rond hoogbegaafdheid, die er zeker al is, voor alle scholen en daarmee voor alle leerlingen beschikbaar komt. De minister van onderwijs stelt daarvoor vanaf 2019 ook extra geld beschikbaar. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

In de bestuursopdracht wordt aangeven dat de directie VO betrokken kan worden bij thema’s die het voortgezet onderwijs raken. Wij gaan ervan uit dat er daarbij ook contact gelegd worden met directies van VO-scholen in omringende gemeenten, waarnaar leerlingen uit Staphorst doorstromen. Kan de wethouder dat bevestigen?

We hebben nog een vraag over het werkdocument Lokale Onderwijsagenda 2017-2020. Daarin wordt aangegeven dat het percentage leerlingen dat doorstroomt naar HVAO/VWO beduidend lager is dan landelijk gezien mag worden verwacht, namelijk 10% i.p.v. het landelijke niveau van 20%. Klopt het dat het percentage inderdaad dusdanig afwijkt van het gemiddelde en kan de wethouder hiervoor een verklaring geven?

We zijn blij dat de gemeente haar rol in de samenwerking met de scholen proactief en voortvarend oppakt. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst van het onderwijs in onze gemeente en dat is in het belang van alle schoolgaande kinderen in Staphorst.

We zijn benieuwd naar de voortgang en worden hierover graag op de hoogte gehouden!

Alberto Schra

« Terug

Reacties op 'Maidenspeech Alberto Schra 18-09-2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.