Algemene Beschouwingen 2019: in verbinding!

Verbinding.jpg30-10-2018 23:00

Het is een bijzonder moment om hier te mogen staan. De eerste Algemene Beschouwingen in deze bestuursperiode. Voor mij persoonlijk ook een mooi moment om hier de bespiegelingen van onze fractie op het komend jaar met u te delen.

Collegeprogramma en begroting
Als gemeenteraad willen we het goede voor onze gemeente en onze inwoners zoeken. Ieder van ons heeft daar bij het beste voor ogen. Als fractievoorzitter ben ik, mede namens onze fractie, dankbaar dat onze raad unaniem heeft ingestemd met de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord. Als collegedragende partijen, maar ook als niet collegedragende partijen. Een verbinding die ik in de meest letterlijke zin waardevol vind. En ik moet zeggen: ik ervaar geen vastgeroeste raad. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Er is energie. En dat is goed vertoeven.
Het college heeft de ambities vertaald naar een collegeprogramma. En het collegeprogramma is ambitieus te noemen. Het voorziet in veel startnotities waarin wij als raad eerst de kaders kunnen stellen om vervolgens de uitwerking over te dragen aan het college. Ook de begroting van 2019 kent ‘zwarte cijfers’. Uw college spreekt van een robuuste en gezonde financiële positie. Tegelijkertijd geeft u, en dat is terecht, ook een aantal waarschuwingen. We moeten wijs met onze financiën omgaan en bewuste keuzes maken in onze toekomstplannen.

Verkeersveiligheid
In deze beschouwingen willen wij uw aandacht vragen voor zes onderwerpen. Ten eerste vragen wij aandacht voor veilig verkeer, met name voor schoolgaande kinderen. Even naar de praktijk: Op de Staphorster Kerkweg is het overdag een drukte van belang wanneer de scholen aan- en uitgaan.
Vrijdags ben ik thuis en breng ik mijn twee oudste dochters naar school. Ik fiets dan ook mee in de optocht naar school. Bij het kruispunt van de Van Andelweg met de Staphorster Kerkweg is het altijd oppassen. Van links en rechts komen auto’s en ook aan de overzijde staan fietsers te wachten. Wie heeft voorrang? Iedereen wacht op elkaar, kortom; chaos troef! Verkeersouders hebben de situatie al vaker onder de aandacht gebracht. Zij kennen de situatie en kunnen en willen meedenken met mogelijke oplossingen. Een handreiking. Uw college gaat aan de slag met een fietsplan waarin u
aandacht geeft aan verkeersonveilige situaties ondermeer bij scholen en sportaccommodaties. Daar zijn we blij mee!

Onze vraag aan het college: Hoe borgt het college de inbreng van scholen/omgeving bij dit soort situaties?

Gezonde jongeren
Een paar weken geleden las ik een bericht in de Stentor over het drugsgebruik in onze naburige gemeente Zwartewaterland. Een vader slaakt een noodkreet om de gemeente en inwoners wakker te schudden. (Ik citeer) ,,Het is heftig. Je probeert je kind de goede kant op te sturen en dat lukt niet altijd. In bijna elke straat woont iemand die drugs gebruikt” (Einde citaat) De betreffende wijkagent laat weten dat er geen zicht is op het feitelijk gebruik in de gemeente, ondanks dat de officiële cijfers een daling laten zien.
Laten we eerlijk: ook in onze gemeente wordt alcohol en drugs gebruikt. Herinnert u zich de wake-up call van de Jongerenraad vorig jaar? En dan denk ik: hoe kunnen we voorkomen dat onze jongeren op jonge leeftijd gaan drinken en jongeren drugs gaan gebruiken? En op welke manier kunnen we hulp bieden wanneer er toch sprake is van overvloedig drank- en drugsgebruik? Natuurlijk, primair ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoeders. Maar ook bij hen zijn er zorgen: in wat voor wereld leven mijn kinderen? De politie en verantwoordelijken nemen hierin hun eigen taken op. Maar welke taken en mogelijkheden zijn er voor ons? We willen investeren in de gezondheid van onze jongeren.
Binnenkort gaan we spreken over het Gezondheidsbeleid. Lokale cijfers zijn toegezegd, maar nog niet beschikbaar. Wat kunnen we doen met signalering aan ouders, met effectieve voorlichting of waar kunnen ouders en jongeren terecht met hun ‘noodkreet’ en hoe kunnen we met elkaar alcohol- en drugsgebruik beter bestrijden?

Kortom: welke taken en mogelijkheden ziet het college en hoe gaan we daar vorm en inhoud aan geven?

Passende woningen
Er is behoefte aan passende woningen voor iedereen. De Slagen is voor de inwoners nagenoeg de enige optie voor nieuwbouw in het dorp Staphorst. Helaas, nog steeds een project met moeilijke materie en veel verschillende belangen. We horen van positieve ontwikkelingen. Als raad hebben we hierin geen actieve bemoeienis en daarom ook geen invloed op dit proces. Wij willen het college oproepen om binnen de bandbreedte van mogelijkheden duidelijk en actief te blijven communiceren met de bewoners. Een uitgezette enquête in het voorjaar was het laatste bericht. Onze vraag aan het college: hoe gaat het college communiceren met de bewoners van De Slagen en wanneer kunnen we
een concrete voortgang in de Slagen verwachten?

Begeleid wonen
In 2017 is de ChristenUnie in contact gekomen met een groep ouders en naaste familieleden van kinderen met een beperking. Zij zoeken voor hun kind of familielid een initiatief voor Begeleid Wonen. Een mooi maar ook noodzakelijk initiatief. Gelukkig is hiervoor aandacht gekomen in het coalitieakkoord en het collegeprogramma. In het kader van onze activiteit #opdefietse hebben wij onlangs opnieuw een gesprek gevoerd met deze initiatiefnemers. Hun plannen zijn al concreter geworden.

Onze vraag aan het college: bent u als college ook in gesprek met deze initiatiefnemers voor Begeleid Wonen?

Actieplan ‘waardig ouder worden’
We leven in een samenleving waarin de kwetsbaarheid bij jong en oud meer zichtbaar wordt. Kwetsbaarheid als gevolg van een kloof tussen meedoen en niet meedoen, een goede bankrekening hebben en de eindjes aan elkaar te knopen, tussen gezondheid en een beperking, tussen samen zijn en juist eenzaam voelen. We hebben een Bijbelse opdracht om voor onze kwetsbare dorpsgenoten te zorgen. We kijken uit naar het aangekondigde actieplan “Waardig ouder worden”. Een actieplan waarin concreet handen en voeten wordt gegeven aan onder meer onze strijd tegen eenzaamheid.
Voor jong en oud!!

Duurzaamheid
We leven met elkaar op deze aarde die wij, naar onze overtuiging, van God in bruikleen hebben gekregen. We hebben verantwoording af te leggen aan volgende generaties. We gebruiken teveel grondstoffen en produceren teveel broeikasgassen. Een procesvoorstel voor energietransitie dient momenteel in de raad. We zetten stappen om doelen te bereiken. Een legendarische profvoetballer met dezelfde initialen deed eens de uitspraak: ‘als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken’.
Ook één van de meest duurzame gemeenten van Nederland moet stappen blijven zetten op de duurzaamheidsladder.
Vorige week hielpen wethouder Mulder en de raadsleden Lubberink, Schra en ondergetekende met het opruimen van zwerfvuil tijdens de jaarlijkse Jan Vosdag in IJhorst. Veel kinderen waren erbij. IJhorst op z’n best en mooi schoon! Een ander voorbeeld: op zes zaterdagen per jaar staat er een lange rij voertuigen bij Groenrecycling Rouveen om gratis grof tuinafval af te voeren. Wij vinden dat de gemeente in deze concrete zaken meer faciliterend kan optreden. Juist om de motivatie en verantwoordelijkheid bij onze inwoners meer te bewerkstelligen. We zien ook in andere gemeente dat nog meer mogelijkheden zijn. We moeten het samen doen!

Onze vraag aan het college: kan het college de dienstverlening op dit punt verbeteren door te voorzien in extra mogelijkheden om grof tuinafval gratis af te voeren?

Museum Staphorst
Het Museum Staphorst heeft zich zelfstandig ontwikkeld tot een professioneel museum. Met meer dan 100 vrijwilligers is het museum stevig verankerd in onze samenleving. Ruim 11.000 bezoekers wisten het museum vorig jaar te vinden. En de ambities van het bestuur zijn flink. Onlangs hebben wij opnieuw een gesprek gevoerd met het bestuur. Mooi om van hun plannen te vernemen. Bereikbaarheid en ruimte beknellen hun in deze ambitie. Twee en een half jaar geleden werd
daarvoor een plan door het bestuur bij uw college ingediend. Vorig jaar is een motie aangenomen, mede door ons ingediend, dat opriep om plannen te maken voor ontwikkeling van de museumsteeg en daarbij het pand Kruidhof te betrekken. Het bestuur en vrijwilligers willen graag aan de slag.

Onze vraag aan het college: hoever staat het met de voortgang van deze ontwikkeling?


Ik ben deze beschouwing begonnen met de verbinding en ik wil daarmee ook eindigen. We hebben een krachtige samenleving in al haar omvang, met veel potentie en ontwikkelkracht. Daar mogen we trots op zijn. Daar moeten we ook zuinig op zijn. We moeten in verbinding blijven: met elkaar en met de inwoners van onze dorpen. En natuurlijk verschillen we van mening op verschillende onderwerpen. En dat mag! Hier in deze raadszaal wordt gedebatteerd en worden democratische besluiten genomen. Maar ook in onze samenleving moeten we verbinding met elkaar houden en zoeken. Daar gebeurt het!

Ik wens u en ons daarbij Gods zegen toe! 

CHRISTENUNIE STAPHORST
Jan Carlo Bos

Klaasje Lier
Luuk Hoeve
Meilof Troost
Alberto Schra

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2019: in verbinding!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.