Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020

AB 2016maandag 24 oktober 2016

Raadsvergadering 25 oktober en 8 november 2016

Bijdrage ChristenUnie 1e termijn 25 oktober 2016

Klik hier voor PDF versie

HOOP

Staphorst is een goede gemeente om te leven. We zijn een gemeente waar mensen aandacht voor elkaar hebben, onze bedrijven floreren en ondertussen zijn we ook nog eens de meest duurzame gemeente van Nederland. 

Tegelijkertijd staat de wereld om ons heen in brand. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld. Dagelijks kunnen wij de verschrikkelijke beelden zien van de gevolgen van oorlog. Zelfs ziekenhuizen zijn niet meer veilig voor het oorlogsgeweld. Vreselijk! Het het duurt maar voort en er lijkt maar geen oplossing te komen voor al dat geweld.

Dichter bij huis, in ons land, lijkt het erop dat er geen enkele rem meer zit op wat wel en niet kan. Weliswaar is het zo dat wij hier veilig mogen wonen en daar zijn wij zeer dankbaar voor, maar ook hier komen de bedreigingen op ons af; vooral op medisch-ethisch gebied. Zo wordt een NIPT-test aangeboden bij een zwangerschap waarmee standaard gescreend wordt op het Downsyndroom. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat mensen met het syndroom van Down niet welkom zijn in onze samenleving. Ook zijn op het medisch-ethisch gebied de eerste stappen gezet voor een verplichte orgaandonatie. Straks moet je registreren wat er met je organen gebeurt. Doe je dat niet dan zal de staat bepalen wat er met je lichaam gaat gebeuren. Maar blijkbaar moet het nog radicaler. Het lijkt er op dat we binnenkort zelfs moeten spreken over stervensbegeleiding bij een voltooid leven, wat een voltooid leven dan ook mag zijn, in plaats van liefdevolle levensbegeleiding.  

Als ChristenUnie geloven en belijden wij, dat er maar Eén mag beschikken over ons lichaam en dat Hij, onze God deze wereld bestuurd. Hij heeft alles in Zijn hand en er gebeurt niets zonder Zijn wil. Natuurlijk hebben wij ook veel vragen en zeker niet op alle vragen een antwoord, maar wij mogen ons vasthouden aan de woorden van Mattheus 28  waar Jezus ons belooft: “houd dit voor ogen, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. Vanuit deze belofte willen wij staan voor een politiek van hoop. 

SLUITENDE BEGROTING

Ook dit jaar biedt het college de raad een sluitende begroting aan. Wij zijn daar dankbaar voor. Ook constateren wij dat de uitvoering van het coalitieakkoord  ‘Vertrouwen in een dynamisch Staphorst’ goed op schema ligt. Wel wordt het allemaal steeds krapper. De vrij te besteden gemeentelijke reserves worden steeds minder. Daarentegen werden wij tijdens de begrotingsmarkt uitgedaagd om met nieuwe plannen te komen, want er dreigt een wat beleidsarme begroting te ontstaan. Wij vragen ons dan wel af waar dan die financiële ruimte zit voor de toekomst om nieuwe plannen te maken. Buiten de verwachte grondverkopen kunnen wij niet zoveel extra financiële ruimte vinden. Ziet de wethouder dit anders? 

INVESTERINGEN IN DE ORGANISATIE

Bij de behandeling van de begroting van 2015 hebben we uitgebreid gesproken over 500.000 euro die nodig was voor de doorontwikkeling van de organisatie, na de eerdere gemeentelijke reorganisatie. Wij vonden dit toen veel geld en na een aantal afspraken zijn wij akkoord gegaan met deze 500.000 euro voor het strategisch personeelsbeleid. Nu lezen we echter naar aanleiding van onze vragen, dat er opnieuw 500.000 euro nodig is voor onder andere een flexibele schil om in te kunnen spelen op organisatorische ontwikkelingen. Het college ziet blijkbaar noodzaak om opnieuw extra te investeren in de ambtelijke organisatie. Kan de wethouder hier concreter in zijn?

DIENSTENCENTRUM

Er liggen plannen voor een nieuw dienstencentrum. Helaas moesten wij dit uit de krant vernemen, maar het is goed dat er eindelijk plannen zijn ontwikkeld voor een nieuw gemeentelijk dienstencentrum. Wat is de reden dat we geen reservering van financiële middelen kunnen vinden in de begroting?

RUILVERKAVELING

In onze gemeente vindt op dit moment waarschijnlijk de laatste grote ruilverkaveling plaats. De regie ligt hierbij bij de provincie. Voor de betrokken agrariërs is dit van groot belang voor de toekomst van hun onderneming, maar er komt ook veel emotie bij los. Immers, familiegronden waar je veelal tientallen  jaren op geboerd hebt, moet je loslaten. Daarom moet een ruilverkaveling ook erg zorgvuldig plaatsvinden. Kan de portefeuillehouder een update geven van de voortgang van de ruilverkaveling?

OMGEVINGSWET

Wij zijn erg enthousiast over de efficiëntere inrichting van processen rondom ruimtelijke ordening (EPOS). EPOS is geen doel, maar een middel. Wij willen dat lange stroperige en onduidelijke procedures eenvoudiger, korter of afgeschaft worden. Voor de implementatie is een budget ter beschikking gesteld. We noemen het belang van een zorgvuldige invoering omdat wij in onze bijdragen hoge verwachten hebben uitgesproken en gewekt. Nu komt het er op aan dat EPOS ook in de samenleving omarmd en geaccepteerd wordt. Deze transitie vraagt volgens ons ook een verandering in de houding, cultuur en werkwijze van de raad. Wij zien het als een uitdaging om aan de voorkant van het proces slim te acteren. Met het efficiënt inrichten van onze processen willen wij doelen bereiken, eenvoudiger procedures en een groter vertrouwen tussen gemeente, bewoners en ondernemers. Wij zijn er klaar voor.

RIJKSMONUMENTEN

Afgelopen juni heeft de ChristenUniefractie opgeroepen om bewoners van gemeentelijke monumenten meer tegemoet te komen omdat zij aan allerlei verplichtingen moeten voldoen. We zijn blij dat dit punt ook door het college in de begroting is overgenomen. 

Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de fiscale aftrek van het onderhoud aan rijksmonumenten per 1 januari 2017 zal worden beëindigd. Er is een overgangsregeling aangekondigd. Deze loopt tot eind 2018 en moet nog verder uitgewerkt worden. Dit heeft echter zeer waarschijnlijk tot gevolg dat eigenaren van rijksmonumenten straks duurder uit zijn. Omdat in onze gemeente veel rijksmonumenten staan, zullen meerdere inwoners hiermee te maken krijgen. Wij willen graag in beeld hebben welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente. Daarnaast zouden we graag zien dat het college in haar onderzoek naar gemeentelijke monumenten ook meeneemt of eigenaren van rijksmonumenten tegemoet kunnen worden gekomen en op welke wijze.

EEN PLAN VOOR DE SLAGEN

Een begrotingsbehandeling zonder dat woonwijk De Slagen ter sprake komt is de laatste tien jaar ondenkbaar. Talloze vragen zijn er de afgelopen jaren gesteld, maar de speelruimte is zoals bekend zeer gering voor de gemeente. De ChristenUnie is er klaar mee. Het is tijd voor drastische maatregelen. Er is ons veel aan gelegen om De Slagen zo snel mogelijk te bebouwen. Uit de Woonvisie blijkt dat er veel behoefte is aan woningen en niet in de laatste plaats voor onze jongeren. De bewoners in de wijk, maar ook de woningzoekenden in onze gemeente hebben na vele jaren van geduld eindelijk recht op een oplossing. 

De ChristenUnie stelt voor om alle bouwgronden te kopen van de projectontwikkelaar. We willen onderzoeken of hierbij ook Crowdfunding kan worden toegepast. Zoals u weet investeren bedrijven en personen bij Crowdfunding, samen met banken en eventueel de overheid in vastgoed. Bij Crowdfunding is plaatselijke betrokkenheid en persoonlijke emotie van groot belang en creëert mede daardoor betrokkenheid. Wij denken dat dit zeker kansen biedt bij De Slagen. Particulieren en bedrijven krijgen de mogelijkheid om te investeren in koopgrond om zo een aantrekkelijk rendement te realiseren. Wij willen het college verzoeken om met voorstellen te komen, om over te gaan tot het kopen van de bouwgronden in De Slagen van de projectontwikkelaar, eventueel met behulp van Crowdfunding. Wij denken hierbij aan particulieren of bedrijven, aangevuld met banken en eventueel de gemeente.

PERMANENT WONEN IN RECREATIEPARKEN

Een aantal jaren terug was er veel aandacht voor het permanent wonen in woningen die een recreatieve bestemming hebben. Voorkomen moet worden dat door permanent te wonen in recreatiewoningen er nieuwe wijken ontstaan en dat woningen die bedoeld zijn om te recreëren onttrokken worden aan dit doel. Het kan natuurlijk ook zijn dat wij als gemeente hier geen problemen mee hebben, maar dan moet de bestemming van deze recreatiewoningen veranderd worden, waardoor de bewoners ook gewoon ingeschreven kunnen worden bij de burgerlijke gemeente en aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Kan de portefeuillehouder aangeven wat het beleid op dit moment is ten aanzien van het permanent wonen in recreatiewoningen?

VERKEER

De ChristenUnie is tevreden over de plannen die er nu liggen voor het ontbrekende stuk fietspad bij Hotel Waanders. Goede onderhandelingen hebben geleid tot een win-winsituatie. Voor de fietser een veiliger verkeerssituatie en voor de betreffende ondernemer een mooie kans om zijn pand een upgrade te geven. We zullen het resultaat begin volgend jaar mogen aanschouwen.

Door de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe op- en afritten van de A28 bij de Gorterlaan, komt de fietssnelweg in de knel. We hebben er begrip voor dat die fietssnelweg nu niet de eerste prioriteit heeft. Wij vertrouwen er op dat bij de planvorming ook rekening gehouden wordt met een goede fietsverbinding tussen Staphorst en de Lichtmis. De ChristenUnie is van mening dat de plannen rondom de nieuwe op- en afritten van de A28, niet alle andere nodige verbeteringen met betrekking tot de afwikkeling van het verkeer in de weg gaan staan. Mochten er nieuwe op- en afritten komen, zal dit nog jaren gaan duren.  De verkeersdrukte op de stovonde, maar ook de verkeersdrukte bij ons winkelcentrum,  heeft echt onze aandacht eerder nodig. Van belang is ook om door te gaan met plannen te ontwikkelen rondom de spoorwegovergang in de Gorterlaan, zeker nu het bedrijven terrein aan de Oostparallelweg steeds meer vorm gaan krijgen.

Ook de verbreding van Geezenland kan wat ons betreft reeds nu worden uitgevoerd. Graag een reactie van de wethouder waarom dit laatste zo lang moet duren. 

DUURZAAMHEID 

Staphorst is al twee jaar lang de duurzaamste gemeente van Nederland. Iets om trots op te zijn. Het is belangrijk om als gemeente te blijven investeren in duurzaamheid omdat we het daarmee ook hebben over de toekomst van volgende generaties. Als gemeente hebben we uitgesproken om een voortrekkersrol te willen blijven uitoefenen op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de begrotingsmarkt hebben we gezien dat we als gemeente doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid waarschijnlijk niet gaan halen. De ChristenUnie wil dat er komend jaar voorstellen gepresenteerd worden met mogelijkheden om de verduurzaming van onze gemeente te versnellen. In omliggende gemeente worden zelfs al woningen gebouwd zonder gasaansluiting. We denken hierbij concreet aan maatregelen om bewustwording te creëren. Inwoners stimuleren om hun woningen energiezuiniger te maken. We doen dit natuurlijk al, maar het mag wel een tandje meer. Dit proces willen we graag versnellen. Ook willen we dat bij nieuwbouw en renovaties gestimuleerd wordt om hoge energieprestaties te krijgen. We vinden dat we op deze doelstellingen meer moeten sturen als gemeente. Daarbij is het goed om jaarlijks  de voortgang en resultaten van onze verduurzaming te rapporteren en daar als raad over te spreken. 

MEEDOEN

We geloven dat ieder mens uniek is, talenten heeft en van waarde is. Zoals we in de inleiding al opmerkten, staat dit onder druk door zaken als de NIPT-test en het debat over levensbeëindiging. De ChristenUnie wil zich ervoor inzetten dat iedereen meetelt. We willen dat Staphorst investeert in de toekomst van mensen die vanwege een lichamelijke, geestelijke of psychische beperking minder goed kunnen meedoen. Bij de komende evaluatie van het wmo-beleid en het participatiebeleid zal dat voor ons ook de leidende vraag zijn. Zoals we afgelopen jaar al eens hebben aangegeven vinden we dat er meer aandacht moet komen voor de jonge mantelzorger. Kinderen die meehelpen in de zorg voor hun ouder. Zij zijn een groep mantelzorgers die extra ontzien moeten worden. 

Wij zijn positief over het participatiebeleid. Ik noem in het bijzonder StaphorstWerkt!, een lokaal initiatief waarin lokale ondernemers proberen mensen te begeleiden naar een nieuw toekomstperspectief. We hebben echter ook wel enige zorgen als we naar het participatiebeleid kijken. Onder het participatiebeleid valt ook Reestmond. Al meerdere keren heeft de ChristenUnie haar zorgen geuit over de ontwikkelingen voor de medewerkers in dit bedrijf. Binnenkort zal duidelijk worden welke plannen er zijn voor de toekomst van Reestmond. Voor de ChristenUnie staat voorop dat we bij elk voorstel allereerst zullen kijken naar wat dit betekent voor de arbeidszekerheid van de werknemers. Wij hebben als overheid een morele verplichting hiertoe.  

INTEGRATIE

We zien ondanks alle initiatieven het aantal mensen in de bijstand toenemen. Dit heeft voor een deel te maken met de toename van statushouders in onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat Staphorst ook een steentje bijdraagt, door statushouders op te vangen. Het is belangrijk dat deze nieuwe inwoners zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen onze gemeenschap. Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal is hierbij van groot belang, maar ook enige kennis van de cultuur van Staphorst versnelt een goede inburgering.  Het is goed dat er naast Vluchtelingenwerk, kerken, buren en nog zoveel andere personen om hun heen staan om hen een warm welkom te heten. Het zal een gemeenschappelijke uitdaging worden om hen, die daarvoor in aanmerking komen, aan passend werk te helpen.

HOOPVOLLE TOEKOMST

Volgend jaar maart zijn er weer landelijke verkiezingen. De ChristenUnie gaat de verkiezingen tegemoet met het thema: “Geef geloof een stem”.  Wij geloven ook in een toekomst van hoop voor onze gemeente Staphorst. Er zit veel kracht in onze samenleving.

“Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme. Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de afloop”. 

Wij spreken de wens uit dat we als raad vanuit deze hoop ook politiek bedrijven. 

  • Om te zorgen dat iedereen meetelt. 
  • Om te investeren in de toekomst. 
  • Om op te komen voor vrijheid.

Tot slot wensen wij u en de gemeentelijke organisatie veel wijsheid toe, onder de onmisbare zegen van onze God. Immers aan Zijn zegen is alles gelegen.

CHRISTENUNIE STAPHORST

Dik Vedder

Alwin Mussche

Klaasje Lier-Russcher

Luuk Hoeve

« Terug