Rapport en advies informateur

Rapport informateurwoensdag 23 mei 2018

De afgelopen weken heeft de informateur, de heer Van der Pol, gesprekken gevoerd met de verschillende partijen in de gemeenteraad. Dinsdagavond presenteerde hij zijn verslag waarin gekozen wordt voor een hernieuwde samenwerking tussen SGP, CDA en ChristenUnie. Deze partijen hebben in een intentieverklaring laten weten de komende samen te willen werken aan een akkoord. Fractievoorzitter Alwin Mussche heeft tijdens de raadsvergadering de volgende bijdrage gehouden.

In het duidingsdebat van 29 maart, heeft de ChristenUnie een voorstel gedaan voor het opstellen van een raadsakkoord en raadsprogramma. Iets waar alle fracties aan meewerken. Daarbij maak je met elkaar afspraken over de wijze van besturen en de inhoud. Vervolgens wordt een college benoemd die hieraan uitvoering geeft. Een nieuwe vorm en werkwijze die in meerdere gemeenten wordt toegepast. De informateur heeft dit voorstel onderzocht door met alle vijf partijen afzonderlijk hierover in gesprek te gaan. Daaruit bleek dat ons voorstel nog onvoldoende draagvlak heeft. Er is behoefte aan een langere voorbereidingstijd, die eigenlijk al voor de verkiezingen zou moeten beginnen. Wat ons betreft pakken we met elkaar deze handschoen op en houden we de komende jaren het gesprek hierover gaande. Wellicht is de tijd over vier jaar hier rijp voor.

Dit alles maakte dat we halverwege april gevraagd werden om de gebruikelijke route te hanteren. Dat wil zeggen dat er eerst duidelijkheid moet komen over wie de collegedragende partijen zijn. Voor ons geldt dat we in de eerste plaats geen enkele partij uitsluiten. We zijn ervan overtuigd dat de zeventien raadsleden dienstbaar willen zijn en allen het goede voor hebben met de gemeente Staphorst. Een ander vertrekpunt van de ChristenUnie voor een nieuw college is dat, het college moet bestaan uit een politieke meerderheid moet zijn met breed draagvlak in raad en samenleving. Dat betekent een college van drie partijen.

Op basis hiervan hebben wij aan de informateur te kennen gegeven dat er één optie is die met afstand onze voorkeur heeft: “een hernieuwde samenwerking tussen SGP, ChristenUnie en CDA”.

“Hernieuwd” omdat er getalsmatig sprake is van andere verhoudingen. Ook “hernieuwd” omdat het goed is om voorafgaand aan een nieuwe start elkaar nog eens diep in de ogen aan te kijken. Dat diep in de ogen kijken hebben we gedaan, zoals ook te lezen is in het verslag van de informateur. We hebben hiervoor een aantal gesprekken met SGP en CDA gevoerd. Ik kijk terug op goede gesprekken waarin over en weer herkenning, erkenning en vertrouwen was. Dit biedt een goede verbinding met elkaar, die we met elkaar hebben onderstreept in een intentieverklaring die we gezamenlijk presenteren.

De rode draad in deze intentieverklaring is dat we als drie collegedragende partijen niet alleen de verbinding met elkaar zoeken. We willen in de komende jaren nadrukkelijk de verbinding zoeken met de niet collegedragende partijen, Gemeentebelangen en PvdA. Een akkoord op hoofdlijnen betekent dat er vaker een inhoudelijk debat plaats zal vinden in deze raadszaal. De plek waar het hoort.

Daarnaast zullen we de bestuurlijke vernieuwing verder vormgeven door participatie van inwoners bij plannen en beleid verder vorm te geven. Ook is verbinding met andere overheden van belang: een strategische samenwerking met andere gemeenten, provincie en rijk om onze  dorpen verder te ontwikkelen.

Dit alles is verwoord in de intentieverklaring die een goede basis biedt in het formeren van een nieuw college.

De informateur Arie van der Pol heeft dit proces begeleid. Dat heeft hij vanuit zijn politieke ervaring op een kundige wijze gedaan. Hij heeft vele gesprekken gevoerd en heel wat uren doorgebracht in Staphorst. De ChristenUnie spreekt dank en waardering uit voor de zorgvuldige wijze waarop de heer Van der Pol zijn werk heeft gedaan. Ook een woord van dank aan onze griffier mevrouw Roest die ook bij alle gesprekken aanwezig was en ook een belangrijke bijdrage leverde.

Wat ons betreft is er een eerste belangrijke stap gezet. Daar zijn we blij mee. In de komende weken zullen we met elkaar werken aan een akkoord op hoofdlijnen. Wij hebben er vertrouwen in dat we over niet al te lange tijd weer hier staan om het akkoord te presenteren.

« Terug