Windenergie

Windmolens 3x kleindinsdag 23 mei 2017

Raad 23-05-2017 en 06-06-2017 Bijdrage CU Windenergie

"We willen zelf bepalen of en waar er eventueel nieuwe windmolens komen".

In raadsvergadering van 23 mei 2017 heeft de ChristenUnie aangegeven hoe wij aankijken tegen extra windturbines in onze gemeente. Wij vinden de huidige drie windturbines op de Punthorst voldoende voor onze gemeente. Tegelijkertijd worden wij als gemeente onder druk gezet door de provincie Overijssel.

Werken we als gemeente niet mee aan de plaatsing van meer turbines, dan komt de provincie met een provinciaal inpassingsplan. Bestuurlijke chantage heb ik het de vorige keer genoemd. Het mag allemaal, de provincie is ertoe bevoegd en de kans is aanwezig dat de provincie ook de daad bij het woord voegt als wij niet meewerken. In dat geval zal de provincie turbines plaatsen in het zoekgebied. Dat vinden we geen geschikte locatie. In het verleden is al gebleken dat er in dit gebied geen draagvlak is onder inwoners van het gebied. Tijdens de vorige raadsvergadering zijn andere locaties genoemd die meer geschikt zouden zijn omdat ze geen overlast geven en er praktisch niemand er in de buurt woont. Op dit moment weten wij niet of deze locaties daadwerkelijk geschikt en realistisch zijn. Om dat te weten, zal eerst een locatieonderzoek moeten worden plaatsvinden.

De ChristenUnie komt samen met SGP en CDA met een amendement. We wijzigen dus het besluit wat het college voorstelt. We kiezen weliswaar voor optie 3, maar kaderen dit meer in door het provinciaal zoekgebied expliciet uit te sluiten. Wat ons betreft komen daar dus geen nieuwe windturbines.

Voor eventuele geschikte nieuwe locaties blijven de drie voorwaarden staan, zoals het college benoemd:

  • een zo breed mogelijk draagvlak;
  • geen overlast;
  • volledig coöperatief.

Deze drie voorwaarden zijn nu nog te algemeen en moeten verder worden uitgewerkt door het college, zodat wij als raad aan deze drie begrippen kaders kunnen geven.

Tot slot zou ik het college willen oproepen om snel met een eigen duurzaamheidsagenda te komen. Wat gaan wij als gemeente doen om bij inwoners, bedrijven en bij ons als overheid zelf in te zetten op energiebesparing? Wat gaan wij doen om bewustwording te vergroten? Op welke manier gaan wij het gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren? Duurzame energie is meer dan alleen het plaatsen van grote windturbines.

Amendement windenergie SGP, CDA, ChristenUnie

Bijdrage 23-05-2017

Staphorst stond een aantal jaren geleden bekend als de duurzaamste gemeente van Nederland. Nog steeds prijkt onze gemeente in de top 3 van meest duurzame gemeenten van Nederland. Het was dezelfde gemeente Staphorst waar zo’n vijftien jaar geleden windturbines verrezen. De eerste en ook lange tijd de enige in Overijssel.

Slechts enkele jaren geleden volgden een aantal andere gemeenten in de provincie dit voorbeeld. Inmiddels staan er volgens mij 17 turbines in Overijssel, waarvan er overigens 11 in het zichtveld staan van de gemeente Staphorst. Wij vinden dat voldoende, zoals we ook eerder hebben uitgesproken. Laat helder zijn: de ChristenUnie is geen tegenstander van het gebruik van windenergie. Wel vinden we dat een verdere uitbreiding van grote turbines op dit moment in onze gemeente ongewenst is.

Eind vorig jaar kwam de provincie Overijssel ineens met dreigende taal. Staphorst zou afspraken moeten nakomen. De provincie Overijssel heeft een taakstelling op het gebied van windenergie. In 2020 moet er 85 Megawatt aan windenergie gerealiseerd zijn in Overijssel. Dat is een harde eis. Het is dus begrijpelijk dat de provincie naar mogelijkheden zoekt om dit doel te bereiken. De wijze waarop de provincie dat doet vinden wij ongepast. In het gespreksverslag van 30 maart tussen wethouders en gedeputeerde staat: “Mevrouw van Haaf (gedeputeerde) geeft aan, dat als de gemeente niet mee wil werken aan initiatieven voor de plaatsing van windmolens er een Provinciaal inpassingsplan wordt opgesteld.” Dat is heldere taal, maar wij betreuren deze harde opstelling van de provincie richting onze gemeente.

Dit is een gespreksverslag dat door de gemeente is opgesteld. Hebben Gedeputeerde Staten dit verslag ook geaccordeerd? Er is al eerder sprake geweest van onduidelijkheden en interpretatieverschillen in gespreksverslagen tussen gemeente en provincie. Het lijkt me daarom wel van belang duidelijkheid te hebben of dit ook echt het standpunt is van GS. In het raadsvoorstel is te lezen dat er op 4 mei nader is gesproken op bestuurlijk niveau met de provincie. Is hier ook een verslag van? Kan het college aangeven of er in dat gesprek nadere afspraken zijn  gemaakt? 

Buiten de aanvragen voor windturbines in onze gemeente, liggen er ook elders in de provincie aanvragen voor windturbines waar men al verder is qua politiek en maatschappelijk draagvlak. De gemeenteraad van Enschede heeft vorige maand bijvoorbeeld een plan goedgekeurd dat ruimte geeft aan de plaatsing van windturbines in hun gemeente. Zijn dit soort actuele ontwikkelingen elders in de provincie ook aan de orde geweest in de gesprekken met de provincie?

De harde opstelling van de provincie voelt niet fair. Want het is niet zo dat wij een gemeente zijn die niets bijdragen aan de winddoelen van de provincie. Er zijn zelfs plannen om de huidige windturbines te upgraden zodat deze drie turbines meer energie en Megawatts opwekken. Kan de wethouder vertellen hoe het staat het met de realisatie van deze upgrading? Zijn er nog onderzoeken of lopende procedures die deze upgrading in de weg staan? Het lijkt onze fractie verstandig dat er eerst goed wordt gekeken of en hoe de huidige drie turbines meer rendement kunnen krijgen voordat we de mogelijkheid bieden allerlei nieuwe turbines te plaatsen.

Vanwege de bestuurlijke druk van de provincie komt het college met een advies om als gemeente mee te werken aan windenergie als er een zo breed mogelijk draagvlak is, als er geen overlast is en de turbines volledig coöperatief worden gebouwd. Hier hebben we wel wat vragen bij.

  • Wanneer is er sprake van een voldoende breed draagvlak? Hoe bepaal je dat en hoe meet je dat? Moet een bepaald percentage van omwonenden bijvoorbeeld voor plaatsing zijn?
  • Er mag geen overlast zijn in deze optie. Is dit wel een realistische voorwaarde? Ook hierbij de vraag hoe ga je bepalen dat er geen overlast is?

Wat de ChristenUnie betreft onderzoeken en realiseren we eerst de opwaardering van de huidige turbines. Daarnaast zijn wij ook voorstander van meer inzet van de gemeente op duurzame energie. En duurzame energie is meer dan alleen het plaatsen van grote windturbines.

Alwin Mussche

Lees ook vragen CU: Extra windturbines in Staphorst?

« Terug