Transformatielocaties aan de Streek

Transformatielocaties ad Streekvrijdag 10 februari 2017

Raadsvergadering 7 februari en 14 maart 2017

De raad heeft in 2014 besloten om naast het Open plekken beleid ook het Saneringsbeleid te evalueren. De evaluatie heeft plaatsgevonden en aan de raad wordt gevraagd de Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek vast te stellen. Dit beleid is van toepassing op het ‘beschermd dorpsgezicht’ aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg. Dit beleid is mede voortgekomen uit de dagelijkse praktijk, verschillende evaluaties en ook input van diverse partijen hebben input gegeven en een bijdrage geleverd aan dit beleid.

Amendementen SGP en CDA

De SGP en het CDA hebben amendementen ingediend. Klik hier voor de reactie op het amendement van de SGP (recht van overpad). Klik hier voor de reactie van de CU op en het amendement van CDA (intrekken vroegere Saneringsbeleid/Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek en onderdelen daarvan toevoegen aan het Open plekken beleid).

Klik hier voor reactie van het college op amendment CDA

Van sanering naar transformatie, een omslag in denken.

Terugkijkend  vinden wij ons saneringsbeleid een zegen voor onze gemeenschap het komt de leefbaarheid ten goede. Over de hele streek is dit zichtbaar, de transformatie van agrarisch naar wonen gaat snel. Veel inwoners, vooral jongeren, spelen in op de mogelijkheden. In Rouveen vooral aangejaagd door de ruilverkaveling, er spelen Westert weer kinderen. Als de ruilverkaveling in Staphorst is afgerond, dan zullen daar waarschijnlijk veel agrariërs ook afwegingen gaan maken. Ook daar komen ze meer voor de vraag te staan, waar richten wij ons in de toekomst op.

Er zijn en blijven tegenstrijdige belangen, economisch, cultureel (aanzien van de Streek), wensen op het gebied van wonen. De een gaat voor moderne varianten een ander vind het maar niets. Ons beleid  t.a.v. transformatielocaties zal altijd een spanningsveld tussen behoud en vernieuwing in zich hebben en ook houden.

Ons beleid is tot stand gekomen door feedback en evaluaties van de dagelijkse praktijk. Dit is op verschillende manieren ingebracht en uitgewerkt in dit beleidsstuk. Er is gebruik gemaakt van kennistafels, diverse partijen hebben input geleverd en zijn betrokken geweest bij dit beleid (burgers, makelaars, de provincie, Het Oversticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

De raad heeft ook de nodige input aangeleverd en kaders meegegeven. Wij willen niet meer  vastleggen dan nodig is, elke potentiele locatie kent zijn eigen specifieke dimensie. De praktijk van morgen zal uitwijzen hoe dit beleid uitpakt in de praktijk. Wij zijn er positief over.

Luuk Hoeve

Reactie CU op het amendement van de SGP

Recht van overpad is in juridische zin een zakelijk recht. Daar kunnen we iets van vinden, maar hebben daar niets over te zeggen. Een bewoner, die het zakelijk recht heeft op het gebruik van zijn steeg, kan in bepaalde gevallen het gebruik van de steeg door een initiatiefnemer tegenhouden. Het signaal wat wij afgeven met dit beleid is dat wij graag zien dat in alle gevallen aan de voorkant goed gecommuniceerd wordt en de zaken geregeld worden door een initiatiefnemer.

Wij kunnen niet voor bewoners van bestaande stegen bepalen wat ze wel of niet moeten vinden. Ook bij een wijziging van het gebruik kan een bewoner bezwaren hebben. Wij vinden dat in alle gevallen een initiatiefnemer de zaken netjes moet regelen met de bewoners aan een steeg.

Situaties is vaak maatwerk en er is dan ook geen eenduidig antwoord op de vraag hoe om te gaan met recht van overpad.

Ons lijkt het een betere oplossing om de praktijk leidend te laten zijn en in een volgend evaluatie moment dit beleid te toetsen en desnoods aan te passen aan de praktijk. De ChristenUnie stemt nu niet in met dit amendement.

Reactie CU op het amendement van het CDA

De ChristenUnie is ook voorstander van zo veel mogelijk terugbrengen van beleidsdocumenten. Het amendement van het CDA vinden we wel een vreemde gang van zaken. Bij het vaststellen van de beleidsregel voor transformatielocaties wordt een voorstel gedaan om het hele beleidsstuk van tafel te halen en delen daarvan te integreren in een ander beleidsstuk. Grote stappen, snel thuis.

Deze stappen gaan we zeker zetten als de nieuwe omgevingswet en -visie verder vorm krijgt en deze ingevoerd zijn. Dan komen de beleidsstukken op het gebied van RO vanzelf aan de orde. De vraag komt dan zeker op tafel of de beleidsstukken nog aanpassingen behoeven of dat ze meer geïntegreerd moeten worden om goed aan te sluiten op de omgevingswet en -visie. Er ligt nog een hele uitdaging. Wij kunnen volop ons ei kwijt met het stellen van kaders voor de omgevingsvisie, maar ook aan de beleidsstukken daaromheen.

Er zitten nu teveel haken en ogen aan dit amendement.  Het amendement beoogt het voorkomen van een te dichte bebouwing, dit is met de huidige beleidstukken al voldoende geborgd (door participatie van omgeving bij opstellen van een programma van eisen).

Al met al ziet de ChristenUnie nu onvoldoende reden om in te stemmen met dit amendement.

Beide amendementen zijn niet aangenomen.

Luuk Hoeve

« Terug