De begroting van 2020!

16-11-2019 21:19

Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad in meerderheid de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Meerdere fracties hebben ook tegen de begroting gestemd. Als fractie van de ChristenUnie hebben we ingestemd met deze begroting.

Staphorst is met 17.000 inwoners een ontwikkelgemeente. Op economisch en agrarisch gebied boeren we goed. Onze industrieterreinen zitten vol en we treffen voorbereidingen om ze uit te breiden. We gaan aan de slag met nieuwe woonkavels in Rouveen en IJhorst. Ook in de Staphorst wordt gebouwd. Op het gebied van preventie en zorg timmeren we aardig aan de weg. De wijze waarop wij de samenwerking van zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties (zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzalen en consultatiebureaus) hebben georganiseerd is een voorbeeld voor veel gemeenten. Maar niet alleen als gemeente zijn wij aan het ontwikkelen, ook onze samenleving zelf pakt de handschoen op. Denk aan de plannen op de oude Levensboomlocatie in Rouveen of de doelen waar Wij Duurzaam Staphorst aan werkt.  

En te midden van dit positief nieuws lezen we vlak voor de zomer een krantenkop: “De gemeente Staphorst moet fors bezuinigen”. De aanleidingen zijn inmiddels wel bekend. De Rijksoverheid geeft fors minder geld aan gemeenten. Onze kosten voor de  (jeugd)zorgtaken zijn hoger dan geraamd. Onze Reestmond kost meer geld. Kortom onze inkomsten en uitgaven raken uit balans. Een ‘kaasschaafmethode’ is niet meer aan de orde; als politiek moeten we nu keuzes maken.

“De manier waarop je naar iets kijkt, bepaalt ook je handelen”. Met die insteek zijn we als fractie van ChristenUnie gestart. Wij vinden dat we trots en zuinig moeten zijn op onze ontwikkel-gemeente  en het beste is daarvoor een zelfstandige gemeente Staphorst. Randvoorwaarde hiervoor is wel dat de gemeente een sluitende begroting voor het jaar 2020 moet hebben of, wanneer dat niet lukt,  minimaal een sluitende meerjarenperspectief voor het jaar 2023. En om dat te bereiken hebben we, als fractie van ChristenUnie, vier doelen voor ogen gehad:

  1. De gemeente moet minder geld uitgeven, door werkzaamheden te prioriteren.
  2. Als gemeente hebben we voldoende personeel nodig om (wettelijke en geprioriteerde)  werkzaamheden uit te voeren en onze inwoners goede dienstverlening aan te kunnen bieden.
  3. Omdat we in de gelukkige omstandigheden zitten dat we kunnen terugvallen op onze reserves kunnen we daar nu ‘gecontroleerd’ gebruik van maken.
  4. We vinden het gerechtvaardigd om te bezien of we een extra bijdrage van onze inwoners kunnen vragen.

Allereerst vinden wij het belangrijk om te prioriteren in werkzaamheden die we als gemeente Staphorst doen. Niet alles is (meer) mogelijk. Maar hoe bepalen we nu welke werkzaamheden prioriteit hebben? In onze eerdere bijdragen hebben we daarvoor een aantal uitgangspunten benoemd. Een paar voorbeelden: we moeten geen taken en werkzaamheden schrappen die leiden tot een desinvestering. Ook hebben we benoemd dat we beter kunnen bezuinigen op fysieke zaken dan op welzijn- en zorgtaken. Op basis van deze uitgangspunten hebben we  onze prioriteiten benoemd. Wat ons betreft zijn dat voornamelijk taken en werkzaamheden op het gebied van verkeersveiligheid, voldoende en diverse woningen, de zorg voor onze kwetsbare dorpsgenoten en aandacht voor duurzaamheid. Ook andere fracties hebben zo hun punten kenbaar gemaakt. Het college heeft - aan de hand van de verkregen input - een begroting opgesteld met een voorstel van taken, werkzaamheden en investeringen voor het komend jaar. Als fractie zien we dat veel van onze inbreng door het college is overgenomen. Wij kunnen daarom achter de inhoud van deze prioritering staan. Gevolg is wel dat we ook moeten constateren dat bepaalde taken on-hold worden gezet waar wij graag mee door wilden gaan, bijvoorbeeld een verdere uitvoering van het fietspadenplan, herinrichting van de Bergerslag/Staphorster Kerkweg en plannen met betrekking tot Museum(steeg) Staphorst

Wanneer we over het (gemeente)personeel hebben blijkt uit onderzoek dat onze gemeente -in vergelijking met andere gemeenten- ruim 20 fte minder medewerkers heeft. Daarbij komt dat aan gemeenten taken zijn overgedragen zonder daarbij extra financiële middelen mee te geven. Denk bijvoorbeeld aan de transitie van zorgtaken of duurzaamheidsopgave. Onze medewerkers moeten dus in verhouding meer taken met minder mensen uitvoeren. En volgens ons kan dat niet zonder gevolgen blijven. Het college heeft  deze situatie ook onderschreven: "de uitvoering van wettelijke taken en basistaken staan onder druk". En als ChristenUnie vinden wij dat de (wettelijke en geprioriteerde) taken en werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door voldoende personeel. Dat betekent niet dat we moeten overgaan tot het aanstellen van 20 fte, maar in deze situatie hebben wij ingestemd met een maatwerk-oplossing door financiële middelen beschikbaar te stellen voor het aanstellen van 12 fte (tijdelijke en structurele) medewerkers om daarmee de dienstverlening te kunnen bieden.  

En wanneer we achter deze inhoudelijke doelen staan, moeten we ook ons financieel huishoudboekje op orde brengen. En daarin liggen lastige keuzes. Als gemeente Staphorst zitten we in de gelukkige omstandigheden dat we kunnen terugvallen op onze reserves; de graanschuren van Staphorst zoals we ze eerder hebben genoemd. Opgebouwd in de tijden dat het financieel goed ging en wat ons betreft nu in te zetten om te overbruggen. Als fractie van de ChristenUnie vinden het verdedigbaar om nu 4 miljoen uit onze reserves beschikbaar te stellen. Hoewel we weten dat onze reserves ook eindig zijn, blijven onze “financiële reserve verkeerslichten” op groen staan.

Vinden wij, gelet op deze omstandigheden, het gerechtvaardigd om een extra financiële bijdrage van onze inwoners te vragen en zo ja hoeveel?  Aan de hand van deze begroting lag heel concreet de vraag voor: zijn we bereid om voor het jaar 2020 gemiddeld 31 euro (bijna 3 euro per maand) per huishouden extra te vragen en van onze toeristen 28 cent per nacht extra te vragen om daarmee onze basis op orde te brengen. Met deze bijdrage hoeven we geen (sport)accommodaties te privatiseren, geen subsidies  voor verenigingen en instellingen te korten, dan blijft onze hulp en ondersteuning voor onze kwetsbare dorpsgenoten in stand. Daarmee kunnen we meerdere onveilige verkeerssituatie aanpakken en goed materieel aanschaffen voor onze buitendienst.  En als ChristenUnie vinden wij, gegeven de omstandigheden waar we dit jaar in zitten, we dat van onze inwoners kunnen vragen. Temeer omdat we in de afgelopen zes jaar geen extra middelen van onze inwoners hebben gevraagd. Deze verhoging zal ook voor de komende jaren gaan gelden. Een moeilijke keuze, maar in onze optiek nodig om onze basis op orde te brengen. Wel hebben we afgesproken dat we volgend jaar, wanneer de begroting voor 2021 wordt vastgesteld opnieuw bekijken of de voorgestelde  OZB verhoging noodzakelijk is of dat deze bijgesteld kan worden. Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag zijn door alle fracties meerdere moties en amendementen ingediend. Met elkaar hebben hierover gesproken en gedebatteerd. Moties en amendementen die wij ook gesteund hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid, dienstencentrum, nota sport en spelen en centrumvisie. Mooi dat ook meerdere moties en amendementen unaniem door de raad zijn vastgesteld. 

De begroting voor het jaar 2020 is vastgesteld. Wij willen ook aanspreekbaar zijn op onze keuzes. U kunt dat ons laten weten.

Wat ons betreft zetten we samen,  met onze inwoners, de schouders eronder!

In de afgelopen periode hebben we meerdere keren over de zomernota en begroting gesproken. Onze eerdere bijdragen kunt u hieronder weer terugvinden. 

Zomernota (juli 2019)  

Zomernota (september 2019)

Algemene Beschouwingen (oktober 2019) 

« Terug

Reacties op 'De begroting van 2020!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.