Open plekken beleid plussen en minnen

Transformatielocaties ad Streekdonderdag 22 juni 2017

Regelmatig passeren in de raad bestemmingsplan wijzigingen waarbij een open plek een nieuwe bestemming krijgt.

Meestal heeft dit een grote impact op omwonenden. Zeker als zij er hinder van ondervinden door aantasting van privacy en leefomgeving. Vaak is dit ook terecht. Een (open) plek, waar al generaties lang geen bebouwing was, wordt bebouwd. Omwonenden hebben er wellicht voor gekozen om net juist op een plek te gaan wonen waar vrij zicht is.

In ons nieuwe beleid t.a.v. ruimtelijke ordening wordt sterk het accent gelegd op gesprekken tussen initiatiefnemer en omwonenden (burgerparticipatie). Soms leidt dit tot aanpassingen in de plannen, maar ook regelmatig blijven de bezwaren van omwonenden bestaan. Er komt geen overeenstemming, wat kan leiden tot onenigheid en onderlinge verwijdering in de buurt.

Vaak volgen er dan bezwaren, deze worden bekeken en getoetst aan ons beleid. Soms zijn de ingebrachte bezwaren terecht en wordt het plan op onderdelen aangepast. De raad stelt dan een plan vast, omdat het immers past binnen het beleid. Burgers die bezwaren indienen voelen zich hierdoor soms letterlijk in de kou staan. Wij zijn ons ervan bewust dat de impact van plannen voor een omgeving groot kunnen zijn.

De ChristenUnie is positief over het open plekken beleid. Er zijn meer plussen dan minnen. Het is goed voor de gemeenschap, goed voor behoud van de streek en de dorpscultuur. Het stimuleert en werkt verjonging in de hand en gaat verpaupering tegen. We zien het ook als een investering voor onze kinderen en kindskinderen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Luuk Hoeve

« Terug