Kerkheuvel in Rouveen

Kerkheuvel (voorheen 2).jpg
Meilof.jpg
Door Meilof Troost op 9 juni 2023 om 18:30

Kerkheuvel in Rouveen

In de afgelopen weken ontvingen zorgelijke signalen van verontruste inwoners over de ontwikkelingen op het perceel waar de historische kerkheuvel aan het Scholenland deel van uitmaakt. Deze berichten zijn voor ons aanleiding geweest om hierover vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Waar gaat het over?
De kerkheuvel heeft een beschermde status (in het bestemmingsplan), is aangemerkt als een archeologisch monument en is als zodanig eeuwenlang onaangeroerd gebleven. Volgens de verontruste berichten is de kerkheuvel geëgaliseerd en de veldkeien -die deze bijzondere plek markeren - zouden niet meer aanwezig of zichtbaar zijn. Tot slot is er ook een sloot gedempt, vlak bij de kerkheuvel, die de contouren van de heuvel in het landschap accentueerde.

Sinds mensenheugenis is de heuvel in bezit van de kerkelijke of burgerlijke gemeente geweest. En juist nu onze gemeenschap de waarde van dergelijke bijzondere plekken meer en meer gaat inzien, is deze plek in particulier bezit gekomen. Duidelijk waren de contouren nog zichtbaar van de plaats waar onze voorouders ter kerke gingen en hun geliefden hebben begraven, voordat in 1641 de huidige dorpskerk in gebruik werd genomen.

Er waren meerdere redenen waarom wij, als fractie van ChristenUnie Staphorst in december 2022 tegen de verkoop van de kerkheuvel hebben gestemd.

Kerkheuvel (voorheen, contouren in het landschap)Eén van de redenen was dat wij van mening waren dat dergelijke archeologische waardevolle objecten niet uit handen moet geven. Het gaat ons daarom, als fractie van de ChristenUnie, erg aan het hart dat hier nu een tastbare herinnering aan de bijzondere geschiedenis van onze dorpen zomaar uitgewist wordt of lijkt te worden.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben we het College de volgende vragen gesteld:

  1. Kloppen de berichten die wij vanuit onze samenleving ontvangen, over de ontwikkelingen als hierboven beschreven?
  2. Zijn er door de gemeente Staphorst vergunningen verleend voor werkzaamheden aan de kerkheuvel en/of het dempen van een sloot, en zo ja hoe is daarbij het behoud van het cultureel erfgoed geborgd?
  3. Welke voorwaarden stelt het bestemmingsplan aan het gebruik en het verrichten van handelingen op deze kerkheuvel? Is het egaliseren van de kerkheuvel toegestaan?
  4. Welke voorwaarden stelt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan het gebruik van en het verrichten van handelingen aan deze kerkheuvel?
  5. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente Staphorst als het gaat om het toezicht op het behoud van de kerkheuvel?
  6. Welke maatregelen kunt u nemen tot verder behoudt en/of herstel van de kerkheuvel?

Kerkheuvel (nu 2)Het College van Burgemeester en Wethouders gaan nu aan de slag om deze vragen te beantwoorden. Zodra die zijn ontvangen zullen wij hierover nadere berichten.

Fractie ChristenUnie Staphorst

Voor vragen of opmerkingen

Fractie@staphorst.christenunie.nl