Algemene beschouwingen 2023

Experiment 047-2
Jan Carlo.jpg
Door Jan Carlo Bos op 24 oktober 2022 om 22:20

Algemene beschouwingen 2023

In de raadsvergadering van 25 oktober 2022 heeft Jan Carlo Bos namens de ChristenUnie zijn bijdrage voor de algemene beschouwingen uitgesproken.

U kent ze wel. Een bordje met een inspirerende spreuk in een woonkamer of keuken. Tegenwoordig zie je moderne varianten met teksten als ‘in dit huis, kunnen we lachen, hebben we lief, zijn wij een familie’. Of zoiets vergelijkbaars, vul zelf maar in. Nu lijkt dit een modeverschijnsel, maar het is geen nieuw fenomeen. Het is van alle tijden. Zo kwam een bordje met de tekst ‘van het concert deze levens heeft niemand een program’ vroeger al wat vaker voor. En wat te denken van de authentieke tegeltableaus in veel voorhuizen van Staphorster boerderijen met spreuken als ‘wie pleit om een koe, geeft er één toe of ‘de landman wacht van ’s Heeren hand, een milde zegen op het land.’

Nu zijn deze teksten niet alleen als wanddecoratie bedoeld, maar ze brengen ook een boodschap van geborgenheid, van perspectief of afhankelijkheid. En in hoeveel woningen heeft het daar in de afgelopen periode juist niet aan ontbroken? In hoeveel voorhuizen is het perspectief ‘op een milde zegen op het land’ ontnomen door een opgelegde kaartje en heeft het vertrouwen in de overheid een enorme deuk opgelopen. En in hoeveel woningen van gezinnen beleeft men momenteel ‘minder mooie momenten’ en wordt er ‘minder gelachen’, omdat er zorgen zijn om de eindjes aan elkaar te knopen.

Agrarische sector
Als fractie van ChristenUnie kijken we met een goed gevoel terug op de constructieve avond op 3 oktober jl. in de Pieter Zandt in Staphorst. Een avond om als gemeenteraad van Staphorst in gesprek te zijn met onze agrarische sector. Hoe waardevol is dat! Om van onze boeren hun zorgen te horen, hun behoefte aan perspectief. Maar ook om uit te spreken en te onderstrepen dat we naast hen staan! Het geeft aan hoe belangrijk het is om met elkaar in verbinding te staan, om oog te hebben voor elkaars situatie. Natuurlijk als inwoners onderling, maar ook als lokale overheid met onze inwoners.

Waardering
Als ChristenUnie spreken wij ook onze waardering uit voor uw college en uw organisatie om niet alleen met woorden te spreken, maar ook met daden te handelen. Een paar voorbeelden. Door gratis psychosociale hulp aan te bieden aan boeren en hun gezinnen om met professionals te kunnen spreken over hun zorgen en noden. Of door, samen met heel veel vrijwilligers, een Gemeentelijke Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in te richten in onze gemeente. Of om de inkomensgrens van energietoeslag van 1300 euro op te hogen naar 130% van de bijstandsnorm, zodat meer inwoners hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Begroting
In deze tijd en in deze omstandigheden spreken we vanavond met elkaar over de begroting van 2023. Als fractie van de ChristenUnie kenmerkt deze begroting zich door twee woorden: hoopvol en realistisch. Hoopvol: omdat we een positieve en sluitende begroting zien. Daar zijn we dankbaar voor. We zien dat ook veel onderwerpen uit ons coalitieakkoord terugkomen. Onderwerpen die we als de fractie van de ChristenUnie belangrijk vinden, ik denk aan een station in Staphorst of inzet op behoud van het cultuur erfgoed in Staphorst. Wel is het zo dat deze begroting onder meer is opgebouwd door een uitgebreid ondersteuningspakket van de Rijksoverheid. Een pakket met ook omvangrijke incidentele tegemoetkomingen. De vraag is dan ook of dit genoeg is. Daarom vinden wij deze begroting ook realistisch. In de begroting staan namelijk meerdere stelposten en aannames om in deze tijd van onzekere tijden en nog onbekende cijfers tegenvallers op te vangen. En met deze hoopvolle en realistische begroting in de hand willen wij een aantal zaken voor het voetlicht brengen.

Bestaanszekerheid
Allereerst willen we ingaan op de bestaanszekerheid van inwoners, van verenigingen en ondernemers. Dat gaat ons aan het hart. We spraken net over gezinnen die met moeite hun eindjes aan elkaar kunnen knopen. We zien sterke inflaties, stijgende energieprijzen en duurdere boodschappen. Gelukkig zijn er landelijke en provinciale ondersteuningsregelingen doorgevoerd. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft moet het ondersteunen van de bestaanszekerheid van inwoners, verenigingen en inwoners een grote prioriteit krijgen van dit college. Daarom onze vraag: kunt u aangeven wat er in de voorliggende begroting ten goede komt aan de bestaanszekerheid van onze inwoners, verenigingen en ondernemers? Op welke manier gaat u hiermee aan de slag?

Woningbouw
Het tweede belangrijke punt gaat over woningbouw. Als fractie van de ChristenUnie worden we regelmatig aangesproken met verhalen van jongeren die geen kant op kunnen. En u zult deze verhalen ook horen. Hele vriendengroepen die thuis zitten te wachten op een passende woning. Dat is echt een onwenselijke situatie. En natuurlijk zijn we bezig met meerdere nieuwbouwplannen in IJhorst, Rouveen en Staphorst. En wat de fractie van de ChristenUnie betreft gaan we ook versneld aan de slag met volgende nieuwbouwplannen. Daarom onze vraag aan het college: met welke uitbreidingsplannen gaat uw college aan de slag naast De Slagen, Rouveen-Zuid en de Poeleweg in IJhorst? Maar zonder een verwijt naar uw inzet, het plannen maken kost gewoon te veel tijd. Tijd die we niet hebben, omdat we niet willen dat jongeren noodgedwongen wegtrekken uit onze gemeente. En daarom gaan wij als fractie van de ChristenUnie een lans breken voor onze jongeren. We denken daarbij aan het toestaan van tijdelijke woonruimte voor starters op bestaande erven. Wat ons betreft gaat uw college aan de slag om dit op korte termijn mogelijk te maken. Wat vindt uw college van het plan om tijdelijke voorzieningen voor starters op bestaande erven toe te staan?

Jeugdzorg
Een ander punt gaat over de jeugdzorg. Te veel jongeren kampen met burn-out klachten en depressies. Wie zien ook dat het aantal jeugdigen dat een beroep doet op jeugdzorg toeneemt. Uit onderzoek van onze Rekenkamer blijkt dat professionals vaak verwijzen naar duurdere vormen van jeugdzorg omdat zij het te druk hebben. En dat vinden wij echt onwenselijk. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zetten wij in op uitbreiding van (school)maatschappelijk werk en straathoekwerk, zoals onze Rekenkamercommissie dat ook aangeeft. Hoe kijkt uw college naar uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk en Straathoekwerk en in welke mate kan dit bijdragen aan het oplossen van de knelpunten in het preventief jeugdaanbod? Kunt u inschatten welk budget daarvoor benodigd is?

Zon op schooldaken
Tot slot willen wij een punt maken van ons onderwijshuisvesting. Twee weken geleden stond er een alarmerend artikel in het Binnenlands Bestuur. Waar vorig jaar, als gevolg van de corona met openstaande ramen voor ventilatie, de energierekening al flink hoger was, worden scholen nu geconfronteerd met stijgende energieprijzen. In het kader van ‘geef ze een hengel in plaats van een vis’ gaat het ons niet om een bijdrage in de exploitatielasten, maar valt het ons op dat géén van de scholen in onze gemeente voorzien is van zonnepanelen. Gigantische dakoppervlakten die onbenut blijven. En dat vinden wij echt zonde en daar zien wij kansen. Daarom de volgende vragen aan uw college. Uw college is momenteel aan de slag met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP). In hoeverre houdt u rekening met duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen op schooldaken? Wat vindt uw college van landelijke voorbeelden dat ook inwoners van dorpen mee kunnen participeren en profiteren van deze zonnepanelen op schooldaken?

Afronding
Ik kom tot een afronding. Ik ben deze beschouwingen begonnen met inspirerende teksten en ik wil ook eindigen met een spreuk van Søren Kierkegaard uit 1843. ‘Wanneer een zeeman op volle zee is, wanneer alles om hem heen verandert, wanneer golven geboren worden en weer sterven, dan richt hij zijn blik niet omlaag naar die golven. Nee, dan kijkt hij omhoog naar de sterren.’ En die constructieve koers gericht op belangrijke Staphorster waarden als ondernemend, innovatief en gemeenschapszin wens ik ons allen toe, als gemeenteraad, u als college en ook de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd hebben wij, als fractie van de ChristenUnie, ook de overtuiging dat onze blik naar boven gericht is om het goede voorbeeld van Jezus te willen volgen en in Zijn liefde met elkaar te willen leven. Om zo het goede te blijven zoeken voor onze samenleving, voor onze inwoners!

Fractie ChristenUnie Staphorst
Jan Carlo Bos
Meilof Troost
Alberto Schra
Luuk Hoeve
Klaas Piel