Windenergie in Staphorst

Impressie Bullingerweg.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-met-blauw-RGB.jpg
Door ChristenUnie Staphorst op 18 mei 2019 om 12:05

Windenergie in Staphorst

Vorige week heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 12MW windenergie  door Wij Duurzaam Staphorst (WDS). Lees ook het betoog van de fractie van de ChristenUnie.

Naar onze overtuiging heeft Wij Duurzaam Staphorst voldaan aan alle kaders die de raad in januari 2018 unaniem heeft vastgesteld. Op 16 april jl. heeft de gemeenteraad een motie, ingediend door SGP en CDA, aangenomen waarbij is opgeroepen om de belemmering van het windpark voor de uitbreiding van woonwijk de Slagen, industrieterrein De Baarge en De Bullingerslag weg te nemen.

In de uitwerking van deze motie heeft WDS een mogelijkheid tot optimalisatie van de positie van de windturbines in het plan opgenomen, waarbij de twee turbines aan de noordzijde maximaal 70 meter naar het zuiden kunnen opschuiven. Met deze optimalisatie worden de gevraagde belemmeringen voor De Slagen en De Baarge weggenomen. Dat geldt ook voor industrieterrein De Bullingerslag: gezien de huidige groei van dit industrieterrein mag verwacht worden dat de kritische 400 meter grens van het windpark niet voor 2046 bereikt zal worden. Met deze optimalisatie heeft het College van Burgemeester en Wethouders en WDS voldaan aan de motie die door de raad is aangenomen op 16 april 2019.

Desondanks heeft het CDA aangegeven voorstander te zijn van het (verder) verplaatsen van windturbines in De Lommert. Ze hebben daarbij te kennen gegeven een kader toe te willen voegen: de molens dienen niet maximaal 70 meter, maar minimaal 180 meter op te schuiven richting het zuiden.

Als ChristenUnie constateren we dat het voorliggend plan, met de mogelijkheid van optimalisatie, voldoet aan de vastgestelde kaders en ingediende motie. Dit plan is voorzien van een deugdelijke ruimtelijke motivering.

Ook zou het verder opschuiven richting de bosrand meer overlast betekenen voor bestaande woningen aan de zuidkant van het windpark. En dat vinden wij onwenselijk: het belang van zo min mogelijk overlast voor bestaande woningen achten wij hoger dan voor woningen die nog niet gerealiseerd zijn.

Tijdens de afgelopen weken hebben wij ons gefocust op het realiseren van zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. Daardoor hebben wij de volgende concrete punten weten te realiseren:

  1. De norm van maximaal 0-1 uur slagschaduw is gaan gelden voor alle woningen in heel Staphorst, ook voor woningen die in de toekomst nog gebouwd gaan worden
  2. Windturbines met een tiphoogte van 150-210 meter hebben naast een toplicht ook halverwege de mast een lichtpunt nodig. Wanneer de tiphoogte boven de 210 meter komt zelfs twee lichtpunten op de mast (naast het toplicht). Wij hebben WDS opgeroepen om de tiphoogte te beperken tot 210 meter omdat dat een derde aan verlichting scheelt. WDS zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat er op de mast één verlichtingspunt aangebracht wordt in plaats van twee.
  3. De maximale duur van de vergunning is 25 jaar. We vinden het belangrijk om een maximale termijn aan de vergunning te koppelen, zodat er geen rechten ontstaan om nieuwe molens te mogen herbouwen op deze locatie.
  4. De initiatiefnemer gaat drie maanden voor de start van de bouw bekend maken welke turbines geplaatst gaan worden op het windpark. In eerste instantie zou dit drie weken voor de start van de bouw bekend worden. Het lijkt ons goed dat omwonenden tijdig weten welke turbines er komen en welke invloed deze turbines op hun leefomgeving hebben. 

Door de instemming van de SGP en de ChristenUnie met het raadsbesluit, en de verantwoordelijkheid die deze partijen hebben genomen, houdt de gemeente Staphorst de stuurknuppel zelf in handen en lopen we in dit stadium geen risico op ingrijpen door de provincie. Zo kan Wij Duurzaam Staphorst weer verder met haar plannen en de volgende stap in het proces realiseren.

Om ons standpunt te verhelderen heeft  de fractie van de ChristenUnie bij de besluitvorming de volgende stemverklaring afgelegd: 

In januari 2018 heeft deze raad unaniem kaders vastgesteld heeft voor het realiseren van 12 megawatt windenergie . Het is onze taak om als gemeenteraad te toetsen aan de kaders die destijds zijn vastgesteld. Wij concluderen dat het voorliggend raadsbesluit voldoet aan deze kaders. Aan de ingediende motie van CDA/SGP van 16 april jl. is door het college uitvoering gegeven: we concluderen dat het windpark voor de komende 25 jaar geen belemmering vormt voor uitbreiding van De Slagen, De Baarge en De Bullingerslag. Daarom stemmen wij in met dit raadsbesluit.”

Deel dit bericht

Labels: