Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuws vanuit de fractie

Wat kan het leven mooi zijn!! Na de donkere wintermaanden, ontluikt de lente weer!

En dat biedt altijd weer nieuwe perspectieven. We willen weer lekker naar buiten, de zon voelen en nieuwe plannen maken.

En toch kan het voor u en jou helemaal niet zo aanvoelen, kun je het licht niet zien. Zijn er geen toekomstverwachtingen. We leven nog steeds met de maatregelen om Corona onder controle te krijgen. Al meer dan een jaar heeft dit veel impact op het hele leven. Ik hoef dat hier verder niet uit te wijden, dat is bekend.

De impact van corona heeft ook ons, als fractie van de ChristenUnie, geraakt. Geen fysieke vergadering, beperkingen om bezoeken af te leggen, om u en jou te ontmoeten.

We hebben, met de middelen die we ter beschikking hadden, gedaan wat we konden doen.

Een nieuwsbrief is dan ook een mooi middel om u en jou te bereiken. Op deze manier wil ik u en jou dan ook een hart onder de riem steken en bemoedigen om door te gaan. En ik hoop en bid dat u en jij daarin ook Gods weg mag zien. Hij zal voorzien.... blijf daar maar op vertrouwen!!

Als fractie hebben wij ons het komende jaar te richten op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wat zou het geweldig zijn wanneer we in onze mooie gemeente de grootste partij zouden mogen worden!

Wat mij betreft, gaan we ervoor!! Uiteraard hoop ik hierin ook de steun en betrokkenheid van onze leden te mogen ervaren. We hebben dat als fractie nodig, we doen ons werk samen met u!!

Ik wens u en jou een mooie lente en een  gezegende paasfeest!!

Hartelijke groet,

Klaasje Russcher

fractie@staphorst.christenunie.nl

 

De open fractie-stoel

Als fractie willen wij graag in contact staan met onze dorpsgenoten.  En zeker met onze eigen leden. Het is belangrijk om te weten wat er speelt in onze samenleving. Nu kan het zijn dat u graag iets met ons wilt delen wat u bezighoudt. Dat kunnen positieve ontwikkelingen zijn of zaken waar u zich juist zorgen over maakt.  Thema’s waar u - op een laagdrempelige manier - met ons, als fractie van de ChristenUnie, in gesprek wilt treden. Wij hebben daarvoor een ‘open fractiestoel’  ingericht. Aan het begin van een fractievergadering maken wij tijd voor u vrij om met u in gesprek te treden over het onderwerp die u wilt inbrengen.  

Deze ‘open fractie-stoel’ is speciaal bedoeld voor onze eigen leden. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich melden een mailtje te sturen naar

fractie@staphorst.christenunie.nl

Afscheid van Jacob Spiker (CDA)

Afgelopen week nam Jacob Spiker, fractievoorzitter CDA, afscheid van de gemeenteraad van Staphorst. Zoals wellicht bekend is onlangs beëdigd in de Provinciale Staten van Overijssel. Sinds 2006 heeft Jacob zich ingezet voor de Staphorster samenleving. Daarmee was hij het langstzittende raadslid, de nestor en plaatsvervangende raadsvoorzitter. Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2021 hebben alle fractievoorzitters, namens hun fractie een paar woorden tot Jacob gesproken. Ook Jan Carlo Bos  namens onze fractie:

Jacob, Sommige mensen hebben een Aptoniem. Dat zijn achternamen die passen bij je beroep of je taak die uitvoert. Een bekende Aptoniem is bijvoorbeeld Hennie de Haan. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Of wat dacht je van mevrouw Lont, als filliaalmedewerker werkzaam bij de Kruidvat. Ook jij hebt ook een Aptoniem, een politieke Aptoniem wel te verstaan. Maar dan in het dialect. Ik heb dit voorwerp voor je meegenomen. Het is een gouden Spiker. Jacob Spiker: een prachtige naam die bij past in de 14 jaar dat je in onze gemeenteraad actief bent geweest. En om de grapjes gelijk maar even voor te zijn: je bent niet het raadslid geweest die ‘spijkers op laag water zocht’. Geenzins, zou ik zeggen! Maar toch wil ik de spiker-wijsheid toelichten.De functie van een Spiker is helder. Het is een verbinding. En dat was je op het lijf geschreven. Je probeerde en stond altijd in verbinding. Je had veel contact met de inwoners uit onze samenleving. En dikwijls bracht je vanuit je contacten onderwerpen of thema’s mee naar het gemeentehuis om daar aandacht voor te vragen.

Ook in deze raadszaal was je een verbindingsman. Je zorgde voor een goed contact met alle fracties. Als raadslid, maar zeker ook als fractievoorzitter en de laatste jaren als nestor. Je had oog voor de wijze waarop de raad of fracties haar taken uitvoert en college haar werk moet of moest doen. Maar een spiker heeft ook een ‘puntige’ kant. En als het moest kon, wilde en gebruikte je die ook. Vastbijten in onderwerpen die dan regelmatig voorbij kwamen in de raadsvergadering of soms even puntig, stekelig soms, een opmerking maken. Waarvan je wist dat je die opmerking de volgende dag weer terug kon lezen in de krant. En wat te denken van de andere kant. Een brede en platte kant. Er zijn soms sterke schouders nodig die verantwoordelijkheid moeten dragen voor keuzes die je maakte of voor je worden gemaakt. En die verantwoordelijkheid nam je! En nu, na ruim 14 jaar, neem je afscheid van de raad van Staphorst. Het tijdperk van Jacob Spiker in de raad van Staphorst stopt na deze avond. Je verdwijnt niet uit het oog! Je blijft actief voor het openbaar bestuur. Het aard van het beestje. En, ik zeg dat natuurlijk met een dikke knipoog, maar het is prachtig dat je ook je nieuwe rol de belangen van onze gemeente nog steeds kunt behartigen. We rekenen op je! Namens de fractie van de ChristenUnie willen we je heel hartelijk danken voor je inzet voor onze samenleving. Ook je vrouw en kinderen willen we bedanken. Want we weten allemaal zoals we hier zijn, dat het zijn van raadslid impact heeft op het gezinsleven. Al geloof ik niet dat hij zometeen elke avond thuis op de bank zal zitten. Jacob, ik wil je ook persoonlijk bedanken. We hebben mooie, leuke, maar ook moeilijke gesprekken met elkaar gevoerd. Maar dat heeft onze onderlinge verstandsverhouding nooit in de weg gestaan. We spraken met respect voor elkaar. En dat heb ik enorm gewaardeerd. Dankjewel daarvoor!  Deze gouden Spiker is voor jou, Adieu Jacob, het gaat je goed!

 

Erkenning voor Moluks leed

Vorige week was het 70 jaar geleden dat de eerste grote groep Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen in de haven van Rotterdam arriveerde. In de drie daaropvolgende maanden maakten in totaal ruim 12.000 militairen en hun gezinnen een overtocht naar Nederland. Ze moesten in allerijl onderdak krijgen in ons land.  Verschillende woonoorden, zoals ze genoemd worden, werden voor hen ingericht. Ook in onze gemeente Staphorst waren twee woonoorden aanwezig, Kamp Conrad en Kamp Beugelen. De omstandigheden waren zwaar. Te meer omdat de Molukse bevolking zich in de steek voelde gelaten door de overheid, omdat de verwachting, dat hun verblijf in Nederland maar slechts tijdelijk was, niet uitkwam.

In een brief hebben de burgemeesters van elf gemeenten vorige week een oproep gedaan aan de Nederlandse regering om te komen tot erkenning van het leed dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland.

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart heeft Jan Carlo Bos aandacht voor deze brief gevraagd:

  • Gelet op onze verbondenheid met de Molukse gemeenschap in het verleden en heden vindt onze fractie dat ook wij, als gemeente Staphorst, achter de oproep moeten staan om dat leed te erkennen.
  • Dit onderdeel van onze lokale geschiedenis is belangrijk om aandacht voor te hebben. Wat ons betreft betrekken we deze geschiedenis in ons nieuw cultuurbeleid
  • We vragen het college om contact op te nemen met de Stichting Herinnering Kamp Conrad om een – heel concreet – een bijdrage door onze medewerkers van de buitendienst te gaan leveren om het monument en directe omgeving te een gedenkwaardig plek te laten zijn.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de burgemeester aangegeven dat ook Staphorst zich gaat aansluiten bij oproep voor erkenning van het leed. Tevens zal het College contactleggen met de Stichting om te bezien of en zo ja op welke manier een bijdrage geleverd kan worden. Wat betreft het nieuw op te stellen cultuurbeleid zal  binnenkort een raadsvoorstel worden aangeboden aan de raad. Aandacht voor de Molukse geschiedenis in onze gemeente zal door de ChristenUnie ingebracht gaan worden.

Als fractie zijn we blij met deze betekenisvolle stap van onze gemeente Staphorst!

 

Vooraf toestemming of achteraf vergiffenis?

In de afgelopen periode werden we geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen aan de Veldhuisweg in IJhorst. Glampingtenten met een luifel die zonder vergunning zouden zijn geplaatst, notabene door dezelfde ondernemer waar we onlangs -op basis van landelijke wetgeving- een besluit tot legalisatie hebben moeten nemen. En wat te denken van twintig bomen die op een ander perceel zomaar, zonder vergunning, zijn gekapt. En zo stapelen de casussen en de vragen rondom de Veldhuisweg zich op. Terecht dat buurtbewoners zich melden bij de gemeente(raad).

Als fractie hebben we afgelopen zaterdag aan de Veldhuisweg een gesprek gevoerd met buurtbewoners en de situatie bekeken. Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2021 heeft Luuk Hoeve zijn ongenoegen uitgesproken over deze ontwikkelingen. Het lijkt erop aan de Veldhuisweg in IJhorst er sprake is van calculerend gedrag! Eerst doen en dan achteraf vergiffenis vragen. En dat is wat ons betreft echt onacceptabel!

Als fractie van de ChristenUnie zijn we benieuwd naar de uitkomst van de schriftelijke vragen die hierover zijn ingediend. Het college heeft, met een korte toelichting, aangegeven op korte termijn met een antwoord te zullen komen.  We wachten af!

Luuk Hoeve

 

Woningbouw Rouveen-Zuid

Voor de woningbouw Rouveen-Zuid heeft het college gevraagd om een voorbereidingskrediet van €240.000,- voor het opstellen van een ruimtelijk- en een stedenbouwkundig plan. Via een motie, op initiatief van de ChristenUnie, heeft de raad gevraagd om een bestemmingsplan op te stellen om snel te starten met woningbouw in Rouveen Zuid. Uiteindelijk vloeien de kosten via de grondexploitatie terug naar de gemeente.

Voor de raadsvergadering van 30 maart 2021 hebben wij een motie woonplicht voorbereid en samen met de SGP en PvdA ingediend. De motie is unaniem aangenomen.

De gemeente Staphorst heeft een ambitieuze bouwopgave. Er moeten veel woningen worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Door een toenemende  woningnood lukt het veel mensen niet om een huis te kopen. Investeerders profiteren juist van de huidige trend door het opkopen van woningen en deze vervolgens voor een hoge prijs te verhuren. Met name starters ondervinden veel last van het tekort. Doordat huizen als belegging worden gekocht, zijn er minder huizen beschikbaar voor starters. Door een woonplicht in te voeren kan dit worden tegengegaan.

In de woonplicht moet onder andere opgenomen worden hoe deze nageleefd kan worden, welke prijsklassen in aanmerking komen en welke termijn er aan zo'n woonplicht gekoppeld moet worden.

Het voorstel moet uiterlijk twee maanden vóór verkoop van de kavels aan de raad voorgelegd worden.

Wegen en ontsluitingen

Het tweede punt wat wij hebben aangegeven is dat wij het belangrijk vinden dat de raad op voorhand wordt meegenomen in de planvorming ten aanzien van de wegen en de ontsluiting van deze nieuwe wijk. Te vaak zien wij het in onze gemeente gebeuren dat pas nadat een woonwijk is aangelegd en wordt bewoond, gekeken wordt naar een goede, veilige verkeersafwikkeling vanuit de wijk. We denken daarbij vooral aan de ontsluiting van De Slagen. Wanneer die pas later wordt uitgevoerd kunnen de kosten die gemaakt moeten worden niet meer worden meegenomen in de grondexploitatie. Wanneer de ontsluiting tegelijkertijd met de ontwikkeling van de infrastructuur wordt aangelegd,  kan ook het bouwverkeer gebruik maken van deze veilige ontsluiting, wat ook zorgt voor meer veiligheid tijdens de bouw. De wethouder zegt toe dat het wegenplan in de raad behandelt wordt.

Luuk Hoeve

 

De bestrijding van de eikenprocessierups in Staphorst moet preventiever en natuurlijker

Sinds jaar en dag vindt de bestrijding van de eikenprocessierups achteraf plaats. Door het wegzuigen van de nesten. Curatieve bestrijding heet dat.

Dit is een dure vorm van bestrijding. De kosten bedragen € 150 per uur. De gemeente gaf hier in 2019 ongeveer € 30.000 aan uit en in 2020 al rond de € 60.000. Het lijkt dweilen met de kraan open. Het lukte vaak niet om alle nesten op te ruimen. Op onderstaande foto zie je een nest van vorig jaar bij een boom langs een drukke fietsroute. Ondanks dat een burger melding deed van dit nest is deze niet opgeruimd.

Eikenprocessierups 2.jpg

De ChristenUnie heeft in 2019 het college al via een motie opgeroepen om meer te doen aan preventieve maatregelen en natuurlijke bestrijding. Daarbij kun je denken aan het behandelen van de bomen met bacteriën of aaltjes, zodat de rupsen doodgaan voordat ze brandharen en nesten gaan ontwikkelen. Het is nog beter om de biodiversiteit zodanig te herstellen dat natuurlijke vijanden als insecten, mezen en vleermuizen de eikenprocessierupsen gaan belagen.

Tijdens de afgelopen raadsvergaderingen diende er een voorstel uit het college waarbij € 100.000 gevraagd werd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Daarvan zou het grootste gedeelte ingezet gaan worden voor curatieve bestrijding.

Wij hebben er bij het college op aangedrongen om meer aan preventieve en natuurlijke bestrijding te gaan doen en als laatste redmiddel de nesten te laten wegzuigen. Samen met de SGP hebben we een amendement ingediend waarbij er een budgetplafond is ingesteld voor het curatief bestrijden en waarbij het college meer moet doen aan preventieve en natuurlijke bestrijding.

En dan nog een mooi voorbeeld van wat u zelf kunt doen aan natuurlijke bestrijding: We kregen van Jaco Hoeve onderstaande foto’s waarop te zien is dat de leerlingen van de Doornveldschool zelf nestkastjes hebben getimmerd en deze hebben opgehangen aan de eikenbomen in de buurt van de school. Een prachtig initiatief.

Alberto Schra

Eikenprocessierups 3.jpg

Ontwikkeling Levensboom-locatie

Begin februari  stond de ontwikkeling van De Levensboom-locatie op de agenda van de gemeenteraad. Er is gesproken over de voortgang van deze ontwikkeling. In januari 2019 hebben de inwoners van Staphorst massaal gekozen voor het initiatief van “Rouveen voor iedereen”.  Wat was dat een mooi avond, wat een energie ging daarvan uit. Ik herinner me het enthousiasme van met name de toekomstige bewoners en hun ouders. De blijdschap voor de steun vanuit de gemeenschap, maar hoofdzakelijk omdat hiermee een grote wens van deze jongeren en hun ouders in vervulling kon gaan. Een oplossing voor de toekomst van deze jongeren uit onze gemeenschap. Prachtig!

U mag best weten: ook ik voelde dat enthousiasme en die blijdschap helemaal mee. Als raad hadden we dit hele proces zoveel mogelijk los willen laten, over willen laten aan onze inwoners. En toen bleek dat dit het resultaat was van dit toch wel intensieve traject, massale steun voor dit plan met een prachtig doel, voelden we ons bevestigd in het streven om inwoners meer te betrekken bij onze besluiten.

Nu zijn we twee jaar verder. Het duurt lang, erg lang. Te lang voor de ouders, te lang voor de kwetsbare jongeren die zo uitzien naar een veilige eigen woonplek binnen onze gemeenschap. En dat vinden wij jammer.  Ook wij hadden graag gezien dat de schop allang in de grond was gegaan. Dat mag duidelijk zijn.

Nu begrijpen wij ook dat de ontwikkeling van dergelijke plannen tijd kosten. Er zijn nu eenmaal verschillende partijen die elk hun eigen belang hebben. Ouders die waken voor de belangen voor hun kinderen, zorgaanbieders, bouwontwikkelaars en ook de partij die de appartementen straks in de verhuur zal gaan doen. Daarnaast is ook de gemeente een partij als eigenaar van de grond. Al die belangen moeten worden gesmeed tot één gedragen plan waar een ieder mee uit de voeten kan. En dat kost tijd. We hebben dit in het verleden ook gezien bij de ontwikkeling van de Triangellocatie waar nu een prachtig woon-service-gebied is gerealiseerd, waar veel inwoners van Rouveen veel plezier aan beleven. Mooie plannen hebben tijd nodig om te rijpen. En tijdens dat rijpingsproces is het beter dat wij als raad even niet meepraten, maar de betrokkenen hun werk laten doen.

Dat dit proces lang duurt wordt ook niet direct veroorzaakt door het participatie-traject wat aan dit plan is vooraf gegaan. Het is meer het soort plan, waarbij heel veel verschillende belangen spelen, zoals hierboven beschreven. We moeten dat niet met elkaar verwarren en daarom ook niet te negatief doen over het betrekken van onze inwoners bij plannen binnen hun eigen omgeving. De toekomstige bewoners en hun ouders zijn er niet bij gebaat, zeker niet op dit moment, om hier op een negatieve manier over te spreken. Door zo’n houding doe je de stemmers op dit initiatief echt te kort. Nee, sterker nog daarmee doe je alle inwoners te kort die meer en meer de moeite nemen om mee te praten en mee te denken. Door gebruikt te maken van de ideeën en oplossingen komen we als gemeente een stap verder en worden mooie breed gedragen plannen gerealiseerd.

Terug naar de invulling van De Levensboomlocatie. We hopen en verwachten dat het moment van realisatie snel gaat komen, want het wordt nu ook tijd om knopen door te hakken. En we roepen alle partijen op  om te doen wat er moet worden gedaan. Houdt het doel: deze doelgroep, deze unieke jongeren, voor ogen. Daar doen we het allemaal voor. Zorg er samen voor dat de laatste hobbels worden glad gestreken, zodat de intentie overeenkomst getekend kan worden en het vervolgproces kan starten. En daarbij kijken we niet alleen naar alle externe partijen, maar ook naar ons college en herhalen de oproep: doe wat in uw vermogen ligt om er voor te zorgen dat de schop nu eindelijk in de grond kan.

Meilof Troost

Levensboomlocatie plan.jpg

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts